Band 2 3 .

De opdracht aan de mens , vervolg .

275 Bezit wordt eigendom wanneer de ander het erkent. Veel juridisch gedoe om eigendom is onnodig. Het hele Wetboek van Burgerlijk recht is nogal onnodig. Het kan niet anders. We moeten eigendom ontzien, want we moeten de persoonlijkheid ontzien, die zich immers door zijn bezit uit-drukt.

Niet te grabbel gooien.

284 Bij Roodhuiden soms de "gewoonte" eens plotsling alles weg te geven. In het razende smijt het hoofd zijn bezittingen weg. Iedereen KRIJGT. Hij weet niet wat hij doet. : Vertelt aan de wereld en aan zichzelf : eigenlijk heb IK geen bezit nodig. Zich bewust, zonder het te weten, dat hij oneindig is op eindige wijze. Al wat de mens bedacht heeft, begrepen heeft, is bij de primitieve mens reeds aanwijsbaar. Op zeer prim. wijze.

300 Gelooft in oneindigheid op onnozele wijze, meent daartoe van alles te moeten hebben, kan soms NIETS afstaan. Dan is men slaaf van de goederen.

307 Zulke mensen hebben hun vrijheid geheel verloren ! Een vrek kan nooit vrij worden. Gaat op in de jacht naar bezit. En toch moet de mens altijd trachten hier op aarde VRIJ TE WORDEN, de hemel te verwerkelijken. Het is bedenkelijk, dat dit altijd nog maar verschoven wordt naar over de grens van de dood. DAAROM is de mens niet ernstig genoeg bezig met de dingen der Aarde.

310 Het ontwaakt, heel langzaam. De vrijheidsbehoefte, in de onontwikkelde gebieden. In Europa is al geen uitbuiting meer, officieel althans.
Uitbuiting is natuurlijk slecht. Ja. Nooit helemaal. Protesteren is goed.

Uitbuiting is alleen mogelijk als de uitgebuite gelooft dat er een recht tot uitbuiten bestaat. Slavernij kan alleen zijn wanneer de slaaf gelooft dat er een recht is slaven te houden.

334 Als de arbeiders in de vorige eeuw gezegd zouden hebben: wij werken niet! Tenzij .... dan was de zaak in een handomdraai opgelost geweest. Maar dit vooronderstelt een grote solidariteit... Daar was het IK te sterk voor.
Ook nu is er alleen nog maar solidariteit in... de moordzucht, denk maar aan het nationaal—socialisme, waarin geen enkele norm meer gold,  volstrekt de Schaduw heerste. Psychisch : de onderwereld.

353 Wij hebben de wereld buiten Europa uitgebuit tot in den treure. Doen we nu niet meer. Dat is een vooruitgang!!! Vooral goed opmerken. Dat we zelfs gaan helpen. Er is een ontwaken .

360 We kunnen niet "ongestraft" luistenen naar Brger: we hebben een taak. Hoe stom de “leiders" van de massa zijn blijkt b.v. uit hun gekibbel in de Kamers over de ontwikkelingshulp. Achterstand inhalen kan niet meer.
We MOETEN ER HEEN GAAN. Helpen! Een beetje geld stelt niets voor.

Amerika vliegt, met eigen piloten, technische mannen enz. Maar... het mag niet blijven bij alleen helpen op militair gebied!!!!! We dienen ook te helpen omdat er een rekening te vereffenen is.

Albert Schweitzer was de eerste die dit verkondigde. En hij ging!

Dr werken en niet om een groot salaris vragen. Er is een enorme schuld te delgen. Wat geld op de begroting is een te goedkope "oplossing". Dat wordt event. verkeerd besteed. We moeten heengaan en mensen en grondstofrijkdommen helpen ontwikkelen.

Kamerleden, "volksleiders", even stupide als massa zelf, even blind.

Even kleine IKKIGheidjes, evenzeer manipulerend. Zij hebben geen werkelijk zedelijk bewustzijn, leven dus alleen uit het kwaad, het onbewuste.
De mens dient niet onbewust te leven. Dat onbewuste is er natuurlijk altijd.

De leiders manipuleren, daar ze zich laten leiden, ze weten nooit wat ze doen.
In Frankrijk is een zekere angst voor herleving van het Volksfront. Mollet, “socialist", denkt slim te zijn, stelde bondgenootschap met de communisten voor, terwijl het hele land voortdurend wordt vergiftigd door een hetze tegen het communisme.

428 De massa wil en kan niet meer denken. De Leiders ook niet. Ze projeoteren, weten echter niet wat ze doen en zeggen. Leiders alleen maar massamens.
Stumperds.

---