Band 2 7 .

De opdracht aan de mens , vervolg

Zie de moeizame geschiedenis van de bewustwording. De laatste 50 jaren is er veel meer bekend geworden. Het gaat om het onbewuste, dat we aanvankelijk niet in de macht van het IK kunnen brengen. Het IK,_dat dacht dat het alvermogend was. IK kome tot het inzicht: bewust, als Heer van zichzelf, kan het eigen kwaad erkennen en beheersen, maar het er zijn van het kwaad is GEGEVEN. Ieder van ons is gegeven als k-kwaad, Kwestie van bewustwording, Het kwaad is de natuur, het heteronome, onbe- wuste, collectieve, kan de mensen ook tot b.v. nationaal—socialisme brengen.

Ditzelfde onbewuste is het dat met de kernbom speelt. Een enorme vernietigingsdrang, die we nog niet meester zijn. Men is er van overtuigd, dat we de bom toch niet zullen gebruiken. De mens moet het niet willen. We kunnen en mogen niet stilstaan. De massa leeft uit het onbewusten, uit het kwaad.

Het is nodig ons te corrigeren. Er moeten mensen komen, die ja zeggen tegen deze gedachte. Het voelen dat het anders moet worden openbaart zich reeds, zo ook het schuldgevoel jegens de onderontwikkelde landen : Unicef-kaarten.

Nodig zijn enkelingen, die de innerlijke stem horen, de stem van de Grote Moeder, de Sophia, de daimoon van Socrates, Maria, die zegt wat gebeuren moet.

Het onbewuste ontwikkelt zich tot bewustzijn. Omdat het bewustzijn in het onbewuste voorondersteld is. Het bewustzijn is het beginsel van het onbewuste dat het begin van het bewustzijn is. In het onbewuste ontwaakt altijd het verdere bewust-worden. In enkelingen. B.v. Socrates, in de Renaissance.

Wat nodig is, is een elite. s.vp. geen gewichtigdoenerij, alleen op het gebied van de geest.
Socrates was arm.

Jezus was arm. Niet historisch. Symbool van de geest voor enkelingen, die TOEN het nieuwe licht in de zielen, de geest der mensen, zagen.
Ook nu is rijkdom niet nodig. Zij is meestal een belemmering. zich als Mens te begrijpen, zich als Mens te weten, vooral ook om 26 te leven moet men niet belemmerd worden door eigendommen.

Wie voelt het te weten zij indachtig aan wat in de Bijbel staat: zet het licht niet onder korenmaat.

Niet gaan prediken, geen kursussen organiseren enz. LEEF zoals U meent dat een Mens leven moet. DAT doen wat de hand vindt om te doen. Uit ieder mens straalt altijd een invloed. Wij kunnen psychologisch "besmetten", netals fysiologisch. Als we "psychologische" ziektekiemen in ons dragen. Velen zijn daar zeer alergisch voor.

Als in ons het licht schijnt, het weten is, kunnen we ook iets overdragen door onze houding. DIT is de taak . Licht te laten schijnen, in de duisternis.
De massa leeft uit het onbewuste, dus uit het kwaad, maar volgt wel. Ook het kwaad van de massa is aanleg ten goede en dus niet kwaad zonder meei'en dus is de massa altijd vatbaar voor het goede en verhevene, evenals voor alle laagheid. Was ook altijd bereid op te stormen tegen wat ook, voor vrijheid, enz. Ook voor waandenkbeelden. Maak haar niets wijs. Lf als een mens, die wt, en die niet alleen goed is maar ook kwaa. Neem dan ook vooral niet teveel kwalijk.

Wij zijn niet bter. Tracht beter te worden. Niemand is alleen-maar-goed.
Jezus zegt : God alleen. Dan is die niet volmaakt.
WIJ zijn Heer der Wereld, en als God ergens wonen moet, is het in onze ziel. Meester Eckehardt zei het reeds.
In onze ziel, waar deze godheid wonen kan, moet deze idee van de Mens, het bewustzijn, het Licht van de wereld, moet ook zijn de schaduw.

Laat niemand zich daaraan onttrekken . Tracht met eigen Mefisto in het reine te komen, opdat de bewustwording verder ga ......