Index-
paginaGETALLENSYMBOLIEK     Zonder te weten wat een getal symbolisch betekent, kunnen we niet veel begrijpen.

De bijbel en vele sprookjes blijven bij lezing dan alleen maar verhaaltjes zonder meer. In de sprookjes wordt veel verteld over datgene wat de mens moet ervaren alvorens volwassen te worden. Dit is het ook geval  met de grote Mythen der mensheid.

Het hierna volgende epistel probeert een handleiding te zijn om één en ander enigszins door te krijgen.


 

1 =  THESE          =  TE VERDEDIGEN STELLING.


2 =  ANTITHESE = TEGENSTELLING; HET NAAST ELKAAR PLAATSEN VAN TWEE   

                                TEGENOVERGESTELDE BEGRIPPEN DOOR STERK CONSTRASTERENDE

                                WOORDEN.

3 = SYNTHESE =  SAMENSTELLING = DRIE-EENHEID. (STELLING VAN HEGEL)


                1
                                            2                                               3

  POTENTIËLE                             STRUCTURELE                        FUNCTIONELE

 

 

1 + 2 + 3 = SCHEPPINGSIMPULS

 

De eerste drie getallen in hun driehoeksverhouding vertolken het : initiatief, de impuls der scheppingsenergie.

 

Zo ontstaat uit de één (het begin) en de twee samen de dualiteit (tweetalligheid) van het één en het andere.

Deze ontwikkeling is onvermijdelijk, zij volgt noodwendig uit de eerste beroering der oer-werkelijkheid.

 

Uit 1 en 2 moet een hogere eenheid groeien. Dit is zinnebeeld 3

1 =  .   energie

2 = ___________  = dualiteit, tweeërlei gaven: donker-licht

                                                                            kwaad-goed

                                                                            ideaal ik - ik

3 =  D  driehoeksvermogen ë                              schadelijke - helpende (psychisch)                                                                                                                          

D

 

 

1 + 2 + 3 = Initiatief

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

———————————————————————————————————————                               SAMEN STRALEND

            1                                       2                                              3

GOD DE VADER                    DE ZOON                           HEILIGE GEEST

 

                                       DRIE EENHEID

 

        WEG                                WAARHEID                          LEVEN

POTENTIALITEIT                  REALITEIT                           IDEALITEIT

AANLEG                                  WERKELIJKHEID               DENKBAARHEID

MOGELIJKHEID                                                                    GEDACHTE - INZICHT                

 

 

 

KRACHT 1                                                1

 

 

 

                                              3 _____________________4

                          DEELTJE                                           TEGENDEELTJE

 

 

MASSA 2                                                 2

                                               

  4 = grondgetal van de natuur, materie, maar ook van de psyche.

 

Door middel van deze (4) spanningen kan iets opgebouwd worden.

In de natuur 4 jaargetijden, dubbele polariteit.

Licht - donker         warm - koud.

 

Onderscheiding in linker- en rechterhart betreft polariteit van uitgaande en teruggaande stroom.

Deze twee polariteiten zijn uitdrukking van de twee fundamentele spanningen, die het leven van de mens beheersen, n.l. de spanning tussen het ik en de buitenwereld en die tusssen geven en ontvangen, welke elkaar kruisen.

De wortels van het bestaan zijn:

ZELFHANDHAVING EN GEMEENSCHAPSBELEVING

 

5

De overschrijding van 4 en als zodanig de geestelijke opheffing daarvan.

Het is het zinnebeeld van de “denkend bewuste mens”.

Jezus gaat vanaf het kruis (symbool 4) naar de hemel, daarmee wordt en weg en waarheid

(God en Zoon) verbonden: en de nieuwe eenheid (5) is ontstaan.

 

6

In 6 is de dualiteit 3-voudig beleefd, de spanning heeft op 3 niveau’s doorgewerkt.

6 is het getal van het demonische, waarin de weerstand tegen het goddelijke tot uiting komt.

In de openbaring van Johannes wordt “het beest” aangegeven met het getal 666.

De getallen 4 tot 6 vormen een tweede driehoek door elkaar heen, de 6 - punten figuur, die de wiskundige vorm is van het getal 6.

  Vierhoek = grondgetal van de natuur 

 

7

In de eerste driehoek lag het accent op het in beweging brengen, in de tweede op het bewogene, in de derde ligt de nadruk op het leggen van verbindingen.

Van kardinale betekenis is het getal 7, dat 3 en 4 met elkaar verbindt.

Het drukt een principiële volledigheid uit door de éénheid van geest en stof en is aldus het grondgetal van het begrip “persoonlijkheid”.

 

Hemel en aarde, geest en stof, de paren van tegenstellingen.

 

 

 

 

 

 

PIRAMIDE

Hoe de zon ook staat, steeds is de schaduw van de piramide een driehoek, dat wil zeggen:

Hoe de belichting van het leven ook is (de 4 hoeken :water, aarde, vuur, lucht), in haar                                     opbouw geeft zij de spiegel van zichzelf (schaduw) vrij, die bestaat in de tegendelen van hun eenheid.

SWABHAWAT  Hier vindt men dus weer vierkant, driehoek, totaal symbool 7.

 

 

7

Het gebruik van het getal 7 is nooit tot één enkel volk beperkt gebleven.

Zo vindt men :

7 vuren, die eeuwenlang voor de altaren van Mithra gebrand hebben.

7 heilige plaatsen der Arabieren

de 7 eilanden, de 7 zeeën, bergen, rivieren van India.

De joodse Sephiruth der 7 heerlijkheden.

De 7-snarige lier van Apollo.

De Gothen hadden 7 goden, waarmee de namen van onze dagen der week waren verbonden: Zon, Maan, Tuisco, Wotan, Thor, Friga, Seatur.

 

7 kleuren der zonnestralen

7 tonen van een toonladder

in de bijbel:        7 vette en 7 magere jaren

in het sprookje: de wolf en de 7 geitjes

                         Sneeuwwitje en de 7 dwergen 

 

7 is het getal van de maan.

De prinses verbeeldt de maanzijde der ziel, die ervaring opdoet en verwerkt, een schone mogelijkheid, die slechts werkelijkheid kan worden door de bevruchtende kracht van de scheppende geest.

3 is het geestelijke getal; 4 het abstracte natuurlijke.

7 is dus in zijn samenstelling 3 + 4 zeker het getal voor de menselijke ziel, want de ziel is geestelijke natuur, natuurlijke geest   

 

8

De omzetting van 7 betekent voortdurende verandering, ontgroeiïng aan het verleden en vernieuwd worden.

Dit is wat het getal uitdrukt.

Dood en Wedergeboorte

Bewustwording en Loutering

Verbinding van 3 en 5

De scheppingskracht drijft het schepsel in de problematiek, waardoor het ondergedompeld wordt in een tevoren ongeweten zijde van de werkelijkheid, maar ook aldus verborgen krachten leert kennen.

Uit deze crisisfase tevoorschijn gekomen, voelt het zich herboren en open voor nieuwe perspectieven.

 

9

De zin van 9 is een krachtig doorbreken van het geestelijk accent van 8. Een drievoudig beleven van het drieëenheidsvermogen (3 x 3), een overwinning van de geest op de stof. Het neemt een sleutelpositie in.

 

 

10

De som van 10 = 1+ 2 + 3 + 4 , de vier getallen van de potentiële vierhoek 

Met deze som van vier cijfers wordt een zekere volledigheid van uitgangspunt aangeduid. Zo wordt 10 het getal van de mens in actie, die tracht vorm te geven aan dat, wat in hem leeft.

 

10 is het eerste menselijke getal

10 is het getal van de scheppende mens (Börger)

 

11

Getal van de gekken

Excentriek en onhandig. Degenen, die wel hun eigen gang gaan, maar zich te weinig aan hun medemensen storen

Variaties van gek tot geniaal.

 

12

Van getal 1 t/m 11 in toenemende mate persoonlijkheid geworden. In 12 moet men ervaren, dat de volledige persoonlijkheid pas tot haar recht komt in dienst van het grote geheel en dat zij door daarin op te gaan haar bestemming vervult.

12 is kosmische totaliteit.

Dierenriem is de gordel van 12 sterrenbeelden

12 stammen van Israël

Jezus preekt op 12- jarige leeftijd.

 

13

Ongeluksgetal

In de schepping omvat 12 het voorspel, met 13 begint de menselijke tragiek. (wordt als waagstuk gebruikt.

 

14

Men is rijp voor het bouwen zelf.

2 x 7 zevenvoudig doorleefde dualiteit.  

 

 

 

16 - 07 - 1974.