Index-
pagina


Over Godsdiensten en speciaal e.e.a. over de Bijbel

Lezing C.Joon,
Nov 1985

Laat ik vooraf nog even duidelijk verklaren dat ik een ongelovige Thomas ben. Het gaat mij om BEGRIJPEN, niet om geloven .
Begrijpen hoort thuis in de sfeer van het denken, geloven is een gevoelskwestie.
Dit is ook géén verklaring omtrent het méér of minder waar van beiden. Zuiver geloof, liever zeg ik dan : zuivere religiositeit , leidt tot of is zelf een soort van al-eenheids-besef, besef van de aleenheid van heel het Universum, waarvan men zich deel WEET te zijn. Ook zuiver denken leidt tot een weten van de eenheid van alles, door- dacht, begrépen, en wel aldus : alles is eenheid van ongescheiden onder- scheiden tegendelen.

We kunnen de godsdienst of godsdiensten, want er zijn er nogal wat, benaderen volgens een psychologische weg of langs wijsgerige weg, als men met geloven geen genoegen wenst te nemen. De z.g. geloofswaarheden zijn via het gevoel verworven bewustzijnsinhouden en dus vanzelfsprekend on- derwerp voor psychologische studie, en voor de wijsbegeerte geldt dat al wat de mens weet of weten kan objekt van studie is.

De wetenschap kan niet bewijzen dat er een god of goden bestaan, maar ook niet dat hij of zij niet bestaan. God is n.l. uitsluitend werkelijk~ heid als inhoud van menselijk bewustzijn.

De bewering, dat godsdiensten uitsluitend produkt van menselijke angst zouden zij, is beslist onjuist. Daar komen we nog wel op terug. De kreet dat godsdienst opium voor het volk is, is alleen in zoverre juist als kerkelijke instellingen of personen misbruik maken van het geloof en de angst der eenvoudige volgelingen.

Dat er veel angst was en nog is ontkennen we natuurlijk niet. Om werkelijk inzicht in godsdienstzaken te krijgen is het nodig de kultuurgeschiedenis van vele duizenden jaren goed te bezien. Dàn zien we, dat voor de primitieve mens, die in de verste verte nog niet kon den-ken, zoals wij nu doen, er alleen een wereld bestond, vol van duistere, onbegrijpelijke dingen en gebeurtenissen. Alles was dus geheimzinnig en volgens de primitieven geladen met "mana", geheimzinnige, onbegrijpelijke en door de mens niet te beheersen krachten en machten. Vrijwel alles was "numineus", dat is met zo'n macht geladen en werd gewoonlijk als bezield aangevoeld. Derhalve zou je dus ook kunnen zeggen, dat deze primitieven géén NATUURMENSEN waren, want ze hadden heel de natuur volgestopt met geesten e.d. En als die macht de nacht der primitieven te boven ging, dan was die dus "bovennatuurlijk", en dus moest er aan geofferd worden

2.

om die macht(en) gunstig te stemmen. De mens zelf heeft al vanaf het stenen tijdperk geweten dat hij meer is dan alleen natuur ook al kon hij dit niet redenerend uitdrukken. Hij deed het wèl door zich b.v. te gaan tatouëren of versieren door zich met van alles te behangen.

Dat besef van "de machten" die overal in huizen, DAT is de WORTEL van alle godsdiensten. En bij godsdiensten horen uiteraard rituëlen, zoals ik al vertelde, meen ik, van de toverdokter die elke avond een rondje om het dorp moest lopen omdat anders de volgende dag de zon niet zou opkomen. Met hun magie konden de primitieven véél aan.
Er werd natuurlijk veel over gepraat. Daaruit groeiden de prachtige en vaak van grote wijsheid getuigende godsdienstige verhalen. Als de Grieken en Romeinen beweren, dat EN de mensen EN de goden aan het Noodlot zijn onderworpen, komt dat aardig overeen met wat psychologisch- wijsgerig nu zó wordt uitgedrukt : ieder mens IS z'n eigen Noodlot in levenden lijve, want immers erfelijk beperkt, enz.

Telkens weer produceert de mens nieuwe verhalen, waarin hij vertelt hoe hij op dat moment aankijkt tegen de grote vraagstukken van het leven, de z.g. laatste waarheden. En aangezien het menselijke onbewuste, DE BRON van al die verhalen, in voortdurende ontwikkeling is, komen die verhalen lang- zaam aan op steeds hoger nivo. Zo zijn de verhalen, die we in de Bijbel vinden, dan ook al oud, erg oud, en laten ons een deel van die groei zien.

Bij voorbeeld : de "god" uit het Oude Testament, die in het Paradijs rondloopt om Adam te zoeken, roepende " Adam, waar zijt gij ?", is een nog wel erg laag bij de grondse, letterlijk en figuurlijk, godheid.

Eigenlijk komen er in de Bijbel een hele reeks goden voor. Steeds groeiende totdat zij Hemelgod werden en bij de Joden -- althans bij hun geestelijke elite -- beschouwd werden als ene en enig mogelijke God en wel volkomen abstrakt, uitsluitend geest, dus uitsluitend denkbaar. Dáárom mochten de Joden van hem geen beeld snijden. Iets abstrakts is nu eenmaal niet drie- dimensionaal, dus KON het niet, en bovendien zou een beeld, als bepaald- heid, een beperking van de absoluutheid, algemeenheid, van die god betekenen.
Tot een zo nuchtere abstraksie konden de Joden alleen komen omdat zij erg nuchter WAREN. Voor het gewone volk zat hier geen houvast aan, dus dat had meer belangstelling voor het Gouden Kalf, voor de stralende Baäl- kultus met z'n pracht en praal. Baäl-diensten werden zelfs in de joodse tempel gehouden, tenslotte.

Zowel de joodse als de christelijke godsdienst zijn overigens weinig origineel. In die zin, dat allebei enorm veel dingen hebben overgenomen uit de toen voorhanden godsdienstige verhalen, uit heel het Nabije Oosten, uit Egypte, uit Griekenland, zelfs uit India. Voor een deel dank zij Alexander de Grote.

3.

Het Oude Testament is joods, al is dus veel niet-origineel van dit volk. Het Nieuwe Testament is Christelijk. Dat er in veel christelijke kerken nog zoveel uit dat Oude Testament verteld wordt is een kwestie van gebrek aan inzicht bij de betreffende z.g. christenen. Het is moeilijk, zeker als men het geloof van de ouders met de paplepel heeft ingegoten gekregen. Ik zelf bezocht als jongen de zondagsschool. Maar had al gauw genoeg van al die verhalen vol onwaarschijnlijkheden. Ja, wie aksepteert NU nog dat een God hemel en aarde en heel die ratteplan van het Heelal schiep in 6 dagen ? Vrijzinnig zou je nog kunnen denken : in 6 perioden van een niet nader bepaalde duur. Maar als de moderne sterrenkunde spreekt van ver- schijnselen in het Heelal op een afstand van b.v. 6 miljard lichtjaren, betekent dat, dat het licht van bedoeld verschijnsel al 6 miljard jaar onderweg was naar ons toe en dat het Heelal dus zeker langer dan 6 miljard jaar moet bestaan.
Onze Aarde bestaat reeds ca. 4,5 miljard jaar.

En dan lachen atheïsten als verteld wordt " Er zij licht," sprak God, en er was licht. Terwijl de lichtgevende hemellichamen pas dagen later geschapen worden. Maar let wel : aan het begrip "licht-geven" gaat het begrip "licht" vooraf.

Indianen zeggen wel dat de mens uit de Aarde geboren is. Hoe zegt de chris- ten dat ? God vormde de mens uit aarde en door hem Zijn adem in te blazen werd de mens levend. De mensen voelen al onvoorstelbaar lang dat adem - wind - ziel - leven bij elkaar horen.

Adam betekent mens. En de mens moest natuurlijk ook komen, omdat het Heelal niet eenzijdig onbewust kan zijn. Geen enkele eenzijdigheid houdt stand, zegt de wijsbegeerte. In en als de Mens wordt het Heelal zich van zichzelf bewust.

En uit een rib van Adam werd Eva gemaakt. Bedenk, dat het manlijke als het (geestelijk ) scheppende werd gevoeld en het vrouwelijke als het voort- brengende beginsel. Wat moet worden voort - gebracht moet eerst geschapen zijn. O, ja, ik weet wel, in de veel oudere, primitievere godsdiensten draaide alles om het vrouwelijke, om de Grote Moeder. Maar via Egypte , Jodendom en Griekenland zijn we bij de Geest, bij het manlijke terecht ge- komen. Als dus nu, 1985 , een dominee in het midden des lands zegt ( wat hem overigens niet in dank werd afgenomen ) dat God misschien net zo goed vrouwelijk zou kunnen zijn, dan heeft hij de ontwikkeling van zeker drie- duizend jaar even uit het oog verloren.

Reeds bij de Egyptenaren vinden we een aanloop tot ééngodendom, onder F Amenhotep IV , maar het volk was er nog niet rijp voor. Egypte was een rela- tief rijk land, dank zij de door de Nijl vruchtbaar geworden grond. De Nijl was dan ook goddelijk !

4.

Er heersten orde en regelmaat. De priesterstand stond op hoog nivo Aan het hof van de Farao (God op aarde !!!) was het religieuze leven zeer belangrijk. Nee, val nu niet over de daar nog wel voorkomende in- cest. Dat mocht, want daar was het goddelijk. De nieuwe Farao, die de troon van z'n vader ging overnemen, MOEST eerst z'n moeder bijslapen. Daardoor ging het goddelijke van de vader op hem over. Gewone mensen mo- gen geen incest bedrijven, al kwam het voor en komt het nog voor, ook in Nederland.

Bij de Isis en Osiris-kultus vinden we afbeeldingen van Isis met haar zoon Horus, op schoot. Voorloper van Maria met Kind in het chris- tendom. Mozes kwam daar in Egypte aangedreven in een biezen mandje -- baarmoedersymbool. Hij werd gevonden door een dochter van de Farao en door haar aan het hof gebracht. Aldus kwam Mozes in de hoogreligieuze sfeer. Daar kon hij z'n nieuwe idee ontwikkelen. "Er is maar één God en die is alleen Geest" . Zuiver abstrakt. Omdat het egyptische volk hiervoor heel nog niet rijp was, dat was blijven steken bij de grote vraag, uitgebeeld in de sfynx : Hoe gaan natuur en Geest samen, moesten de Joden toen Egypte verlaten. Dat zij daar zo'n slecht leven hadden gehad is in HISTORISCHE gegevens niet terug te vinden. De egyptenaren waren tolerant, kenden geen diskriminatie, er was zelfs eens een neger Farao.

De Bijbel is, wat HISTORISCHE gegevens betreft volstrekt onbetrouwbaar. Maar het is dan ook géén geschiedenisboek, maar een boek met de laatste grote mythe, die het mensdom heeft voortgebracht.
De figuur van Mozes is historisch onzeker. Als hij al bestaan heeft is zijn leven in elk geval sterk omweven met legenden en mythische verhalen.

Let wel : het is niet belangrijk of de in de Bijbel gestelde figuren wel of niet echt op aarde hebben rondgewandeld. Het gaat er om, dat het mens- dom een bepaald geestelijk inzicht heeft bereikt en in verhalen heeft vastgelegd en uitgedragen.

Jezus Christus heeft nooit bestaan, maar dat is onbelangrijk. De verdraaiing waardoor men spreekt van " er was zeker een brave rabbi, die ... enz. " is fout en een totale kleinering van het christelijk verhaal.

De Joden moesten weg uit Egypte om hun nieuwe inzicht ook wereldlijk aan- zien te geven door het stichten van een eigen staat.

Dus trokken zij naar het Oosten. De Rode Zee, waar zij over of doorheen moesten was toen ter plaatse een waddenzee. Bij gunstig tij dus doorwaad- baar. Het verhaal laat de zee scheiden door de staf van Mozes. Magie, fetishjisme. Zulke dingen komen in het Oude Testament nog veel voor. Later zal Mozes, als ze veel slangen tegen komen, ter bezwering ook een koperen afbeelding van een slang aan z'n staf binden.

5.

De verovering van Jericho was ook zo'n magisch gebeuren. Heel de toe- eigening van het "beloofde land" was zeer bloederig, maar zo waren toen de tijden om Jericho heen liepen de Joden 6 dagen telkens 1 maal, op de 7e dag let op dat heilige getal, gingen ze er 7 x omheen, tenslotte luid schreeuwend. Toen deed dus ook de kracht van de geest mee. En toen stortten de muren in. Afijn, dat alles is joods, niet christelijk. Mozes leidde z'n volk NAAR het Beloofde Land. Zelf kwam hij er niet in. Hij was een oude theocraat, in het Beloofde land moest een jonge staat gesticht worden, daar paste Mozes niet bij, dat was wereldlijk. Josua werd de nieuwe leider.

Zulke grote godsdienstige verhalen schijnen op een of andere manier altijd te moeten dóórlopen -- om op te gaan in een nieuwe, gewoonlijk hogere, godsdienst.

De totaal vergriekste joden in Alexandrië, die het oude geloof nog maar nauwelijks kenden, soms het hebreeuws niet meer spraken, vonden, dat het Beloofde Land nog niet het ware was gebleken, dus moest er een beter "Beloofde Land" komen. Dat werd het Koninkrijk der Hemelen. En er moest dus een nieuwe, betere Josua komen. Dat werd onder invloed van het grieks Jezus. Eerst werd gebruikt Jes(j)ua of Jos(j)ua maar dat was voor de grieken moeilijk uit te spreken. Wij zeggen bij Jezus gewoonlijk Chris- tus, maar in het oudgrieks waren er twee vormen : Chrestos, de voorbeeldige, en Chreistos , de gezalfde. Gezalfd waren ook de koningen en hogepriesters. Jezus werd in de esotherische, dus alleen voor ingewijden toegankelijke, oorspronkelijke christelijke verhalen gesteld als het grote voorbeeld, dat de mensen maar hebben te volgen.

Maar deze esotherische leer, die tamelijk hard en streng was en b.v. zowel aquariaat, vegetariaat als coelibaat eiste, was voor het gewone volk waardeloos. Dit verbijsterde hen alleen maar. Logisch als je ziet dat de door de oorspronkelijke roomsen omgewerkte leer, aangepast aan het bevattingsvermogen van gewone mensen, NU nog steeds niet echt wordt ge- vat ! Het is nog steeds een heel vreemde theorie gebleven. Praktisch Christendom is er nog nooit geweest, moet nog steeds komen. Al was mogelijk Gandhi een eerste christen op aarde. Nee, we gaan niet naar de politiek. Gandhi zelf beschouwde zich niet als Christen.

Een van de dingen, die ons z.g. hoogbeschaafde blanken als erg vreemd voorkomen, is dat de primitieve volken NIET tegen ons opzien. En ze hebben gelijk. Onze gewelddadigheid, en dat is onze onchristelijkheid, is niet eerbiedwekkend.

De god der christenen wordt genoemd de God der Liefde. Aldus zitten manlijk en vrouwelijk weer inéén. Christendom kan dan ook eigenlijk geen

6.

godsDIENST heten, want een liefhebbende vader worden hoogstens vrij- willig liefdediensten bewezen.

Waarom is het christendom hoger dan het jodendom ? Omdat in het christen- dom de God niet een abstraksie is gebleven, maar in en als z'n zoon Mens geworden is. Wat betekent dat de mens in het christendom vertelt te heb- ben begrepen dat de mens goddelijk is, want immers Geest ! De Mens is God, naar ... tevens de Duivel, die overigens heet door god geschapen te zijn, dus had god destijds ook duivelse gedachten. Primitieven hebben goden en godinnen waarin positief en negatief verenigd zijn. Zo was ook de indiaase Shiwa. Bij ons, echt verstandig, werden de twee functies in 2 figuren ondergebracht. Wat niet wegneemt dat de mensen nog wel iets wis- ten van de grillen der goden zoals u kunt zien uit 't later aan het Onze Vader toegevoegde zinnetje : en leidt ons niet in verzoeking.

Zij ten slotte vermeld dat in het oorspronkelijke, esotherische, chris- tendom de Duivel en de Hel niet voorkwamen. Die werden uit verhalen uit het Nabije Oosten overgenomen. De joodse god ( maar toen sprak men nog niet eens van joden, denk ik), (het waren bedouïnen, rondzwervende her- dersvolkjes), (semieten in elk geval) was in den beginne gewoon een familiegod. Aan te spreken met Adonai = Heer. Heel primitief en dus hard en barbaars. Denk aan het offeren van de eerstgeboren zoon. Dat mensen- offer werd door Abraham vervangen door een dieroffer. Die Abraham was ge- huwd met z'n halfzuster, die hij bij tijd en wijle nog prostitueerde ook. De menselijke geest stond nog op een laag nivo, zodat b.v. ook de godheid als een wolk kon meereizen met zijn volk. Als Joseph in zijn z.g. lad- derdroom een regenboog ziet, betekent dat dat ZIJN god zich in de rich- ting van hemelgod aan het ontwikkelen was. Joseph had een veelkleurige rol gekregen, wat tekende dat hij deel is van een zonnemythe, en U weet dat het zonlicht "alles aan het licht" brengt. Dus was Joseph een klik- spaan...

Jahwe, Jehova, was hard, allicht. De zon was voor deze door de woestijn- achtige landerijen trekkende nomaden vaak een teistering. Door de figuur van Mozes is Jahwe op veel hoger plan gekomen. De tien Geboden van Mozes lijken zeer sterk op de wetten, zo'n 1.000 jaar eerder uitgevaardigd door de grote koning Hammoerabi.

Ik zal de bijbelverhalen niet op de voet volgen, alleen hier en daar over iets een opmerking maken. Anders zouden we jaren nodig hebben.

U weet van Eva en die beruchte appel. Welnu, zij krijgt als een soort straf, schijnbaar, de opdracht haar man te volgen en te dienen. Dit be- tekent NIET dat de vrouw tweederangs wordt, de bedoeling is dat zij, als figuur voor het onbewuste, zich dient te richten op de man, dus op de bewustwording. Meer niet.

7.

Eerst vond God, dat hij de schepping nogal aardig gemaakt had, en veel mensen stellen zich dat voor dat hij dit maakte zoals een meubel- maker een fraai meubel maakt -- wat fout is, want in dat geval kwam god aan zijn werkstuk aan zijn einde en zou hij plaatselijk bepaald beperkt worden ook, dat kan niet voor een abstrakte god ... maar goed, een poos later laat hij alles en iedereen verdrinken. Nogal wreed. De zondvloedverhalen kunnen in verband gestaan hebben met een grote overstroming, maar historisch valt hier weer niets te achterhalen.
De verhalen van het Oude Testament werden zo ongeveer 1200 jaar voor christus samengevat. En sedert de ontdekking van de schrijfkunst wordt de historie natuurlijk wel beter te volgen, maar veel van die verhalen waren niet origineel joods en soms al duizenden jaren oud toen zij door de joden overgenomen werden.

Maar omdat de mens, ik ben nu terug bij de zondvloed, er nu eenmaal was, kon die niet zomaar totaal verloren gaan, dus was er de ark ! Waar men nog steeds naar zoekt, uiteraard vergeefs. Want dit is alleen een mythe, helemaal geen echte geschiedenis. Eerder een baarmoedersymbool, wat dan betekent dat het mensdom TOEN een z.g. wedergeboorte doormaakte, op geestelijk hoger nivo wedergeboren was. DUS kòn God daarna dit kunstje niet nog eens uithalen, zodat hij ook belooft het niet meer te zullen doen.

Rassendiscriminatie komt pas in de wereld wanneer tenslotte de Joden zich gaan beschouwen als HET uitverkoren volk, waarnaast alle andere volke- ren als minderwaardig werden beschouwd. Even waren zij HET uitverkoren volk, omdat zij als eersten zuiver eengodendom stelden met god als zuivere abstraksie, alleen denkbaar. Heel knap. naar zij hebben deze uitverkorenheid in de loop der eeuwen wel heel duur moeten betalen !!!

Bovendien gaat de geestelijke ontwikkeling door en kwam dus later het christendom en dat is HOGER dan het Jodendom. Ook hoger dan de mythras- dienst uit het Nabije Oosten, die door de romeinse soldaten heel de toen bekende wereld werd ingebracht, tot aan Engeland toe. Maar Mythras doodde alleen zijn STIER De christelijke God doodde zichzelf --- om wedergeboren te (kunnen) worden. Om te kunnen worden, na het doden van alle aardse begeerten en behoeften, tot de zuiver zelfbewuste liefhebbende Mens. Dit IS inderdaad het grote voorbeeld dat de mensen voor ogen werd ge- steld door het christendom. Helaas heeft het nog steeds weinig uitgehaald. De roomse kerk heeft de derde verzoeking in de woestijn niet doorstaan, niet weerstaan, want streefde en streeft nog steeds naar wereldlijke macht en rijkdom. Dus is het roomse geloof niet christelijk en daardoor kwam de afscheiding van de z.g. grieks-orthodoxe kerk, die z'n grootste uit- breiding vond in Rusland.

8.

Nochtans verbeelden de roomsen zich de enige echte waarheid in pacht te hebben. Hun samenwerking in z.g. oecumenisch gedoe zal dan ook voort- duren totdat iedereen rooms is. Tenzij er heel andere dingen gebeuren.
Het bezit van de alleen-zaligmakende leer komt trouwens bij heel veel godsdienstige stromingen voor, en er zijn er nogal wat. Zo deden enige jaren geleden de mormoonse kerken niet mee bij een landelijke inzamelings- aksie waarbij de kerken hielpen, omdat .. zij, de mormonen, immers de enige echte kerk zijn en zich dus niet kunnen afgeven met de minderwaar- dige andere kerken door met hen mee te doen. Ach, ja, het is heus wel vreselijk moeilijk om een christen te zijn.

Christus heet dan geboren te zijn uit een maagd, wat biologisch ietwat moeilijk is. En die maagd was bevrucht door de Heilige Geest dus door God. Hoe een volslagen abstraksie zoiets doen moet weet uiteraard niemand. Maar het gaat niet om iets natuurlijks. De bedoeling was een volkomen ZUIVER voorbeeld te stellen. Welnu, de Heilige Geest is natuurlijk zui- ver, volgens de voorstellingswereld van de toenmalige mensen. En om het ZUIVER te houden MOEST er een maagd zijn, want zij is de ZUIVERE menselijkheid op vrouwelijke wijze, zoals de H. Geest dat is op manlijke wijze. Dit is dus alleszins redelijk.

Christus, U weet het, werd geboren in een stal. Allicht. Het nieuwe zuivere inzicht in de waarheid van de Mens, de liefdevolle redelijkheid, kon niet geboren worden in het tumult van de herberg. Een armoedige om- geving? Jawel, maar de geest is de armoede zelf, materieel bezien, heeft niets, maar IS alles. Bovendien is de stal de verblijfplaats van de gedomesticeerde dieren, de door de mens aan de mens aangepaste, ... op de mens gerichte instinkten .

En hij lag in een kribbe .. dat was een voederbak, ja voor geestelijk voedsel hier. Gewikkeld in doeken. Natuurlijk, want dit nieuwe idee was nog maar pas geboren, als een kindje, dus nog aan het begin van de ont- wikkeling. Wat ontwikkeld moet worden blijkt telkens weer ingewikkeld te zijn.

Ook spreekt vanzelf dat de herders het grote nieuws het eerst gewaar worden. Dat waren immers WAKKERE lieden, wakend over hun kudde. De Wijzen komen later uit het Oosten met geschenken : d.w.z. de weste- lijke geest is hoger komen te staan dan die van het Oosten. zodat een huldeblijk en/of offer op z'n plaats was.
Men heeft gepoogd uit te zoeken of de ster die naar Bethlehem leidde mogelijk een komeet is geweest, maar daar vond men ook al geen houvast. Bedenk dat de tijdsaanduidingen in deze verhalen onwetenschappelijk wa- ren en vaak puur mythologisch, onhistorisch.

9.

Het is U wel opgevallen, denk ik, dat Christus' geboorte, dus onze kerst- viering viel in de tijd dat de oude germanen hun zonnewendefeesten vierden. Ook Mythras was 25 dec. geboren. En zo waren er meer. Dit betekent niet dat we nu fanatiek zonnewendefeesten moeten gaan vieren. Trouwens, ik preek niet en zeg ook niet dat U dit of dat MOET. Want ik heb gewoon niet het recht om anderen voor te schrijven wat ze moeten doen of laten. De z.g. geestelijken doen dat wel, maar hebben het recht daartoe evenmin. Waar zou anders onze persoonlijke vrijheid blijven. Die behoort tot de kernpunten van het christendom : de waarheid zal u vrij maken. De roomsen, althans de roomse KERK, heeft daar helemaal nooit eerbied voor gehad, het was altijd en is nog steeds een diktatoriaal, op macht belust instituut. Iemand die rooms is wordt dan ook nooit volwassen en wordt nooit een vrij mens.

Mens-willen-zijn = vrij willen zijn, wat alleen kan in en als zuiver denken en in en als zuivere liefde. Dus ook streven naar een liefdevolle redelijke menselijke werkelijkheid, en dus ook naar EENHEID ! Wij zouden alleen van een mens kunnen eisen dat hij DAT nastreeft, naar het lijkt mij beter om dit maar te hopen in plaats van te eisen. ZUIVER volstrekt zelfbewust kunnen we praktisch gesproken toch niet worden.

Als Adam en Eva gegeten hebben van de appel van de boom van de kennis van goed en kwaad, zegt God : Ziehier de mens -- aan ons gelijk geworden. Als kerkelijke lieden dan meenen God hemelhoog te moeten verheffen en de mens ten diepste te moeten vernederen, dan hebben zij hun Bijbel nog niet gesnapt.

Een mens doden is het mens-zijn ontkennen, de waarheid van de mens , de zedelijkheid, het geestelijke, goddelijke, de vrijheid , verraden. In de Tien Geboden van Mozes staat dan ook terecht : gij zult niet doden. Dat WETEN we dus nu al ruim 3.000 jaren . Maar wat DOEN we ? Ieder DOET WAT HIJ IS !! Dus zijn wij nog niet zo erg ver gekomen. Blijft de vraag : hoe moet de mens leven om zichzelf waardig te zijn, hier, nu, op aarde ? De schone verklaring van " Het Koninkrijk der Hemelen IS in U " is maar een vage steun.

Jezus zegt meermalen dat de God der Joden NIET zijn vader is. En toch Men zegt ook dat Jezus uit het Huis David is, maar dat is een abuis, want Joseph, die met Maria op weg was, was uit het huis David, maar hij was NIET Jezus' vader.

Oorspronkelijk zocht het christendom het "Innerlijke Koninkrijk der Hemelen" , niet de wederopstanding. Ook niet een reincarnatie, al vinden we nog dat van Johannes de Doper wordt gezegd : Dit is Elia, die zou weder- komen.
Als Salomé aan Jezus vraagt wanneer het Koninkrijk der Hemelen zal komen

10.

antwoordt hij : als de vrouwen ophouden te baren. Dit komt nog van de oude Alexandrijnen met hun harde eis van o.a. coelibaat . Het mensdom zou eerst moeten uitsterven. Dat is wat veel geëist.

Het gewone volk ziet de div. wonderen als bewijs van het goddelijke. Maar God is redelijk en verwerkelijkte zich als zodanig in en als de redelijke werkelijkheid, gebaseerd op het dialektisch beginsel, en kàn niet iets onredelijks doen. Maar inzicht in het redelijke lag en ligt voor de massa te ver.

Als we goed met kwaad vergelden zijn we kwaad, slecht. Let wel als we eens goed boos zijn, kwaad zijn, zijn wij .. uit den boze .
Als we goed met goed vergelden en kwaad met kwaad, zijn we alleen nog waar rechtvaardig. Als we kwaad met goed vergelden zijn wij edel, zijn wij "chrestos" dat is voorbeeldig.

De z.g. Evangeliën werden ca. 130 jaar na christus samengevat en in een periode tot in de vierde eeuw pas kompleet te boek gesteld.

Het hele drama van christus was nodig voor de wederopstanding, door zijn lijden en aanvaarden toonde hij zijn grootheid.

U kent misschien de uitdrukking " Wie Uwer zonder zonde is, hij werpe de eerste steen." Bij de oude Joden was steniging DE vorm van doodstraf. Als de mensen dan ook klaar staan om een overspelige vrouw te stenigen zegt Jezus niet dat ze niet mogen gooien maar " wie Uwer zonder zonde is, enz." waarmee hij niet zelf beproefd wordt maar de boze massa, die dan afdruipt.

Vaak is er sprake van echte diepzinnigheid, b.v. bij de verzoekingen in de woestijn. Dit beduidt dat als de mens met zichzelf in het reine wil komen hij zich op zichzelf moet terugtrekken, betrekken, zodat hij eenzaam wordt, te midden van de woestenij zijner natuurlijke begeerten. Jezus doet dat 40 dagen en 40 nachten. 40 is 4 x 10 of 5 x 8 en daar vertelt de getallensymboliek dus weer een verhaal. Jezus was toen trouwens al "wedergeboren" dank zij de doop- .

Eerste verzoeking : maak brood voor het volk uit stenen. Brood wordt al door velen gemaakt, via graanverbouwen, enz. Dat was hem dus de moeite niet.
En bovendien .. : bij brood alleen zult ge niet leven.

Dan wordt hij op de tinnen van de tempel geplaatst, wat vreemd is want de tempel stond niet in de woestijn. Het betekent dus waarschijnlijk dat hij boven Jahwe en diens dienst uit is. "Stort je omlaag" enz. Jezus acht het niet juist God in verzoeking te brengen, en doet het dus niet. Dan staat hij op een hoge berg vanwaar hij alle landen en wereldse rijkdommen kan overzien.... Nou ja, zo'n berg bestaat natuurlijk niet. Lees hier maar in gedachten overziet hij dat alles, kiest dat niet en verjaagt de duivel.

11.

Deze verzoeking heeft de roomse kerk dus niet weerstaan. Het meest wezenlijke deel van het Nieuwe Testament wordt gevormd door de Bergrede, Mattheus 5, 6 en 7. In Marcus is heel die Bergrede weggelaten. Deze "Rede" was eigenlijk nog esotherisch, dus alleen te vatten door ingewijden. Later lezen we dan ook dat de massa der toehoorders alleen maar verbijsterd was, ze snapten er niets van. Maar goed, later is er dan ook wel de nodige commentaar op gegeven.

Beroemd zijn de z.g. zaligsprekingen

Zalig zijn de geestelijk armen want hunner is het Koninkrijk der Hemelen. Hier worden niet imbecillen e.d. bedoeld, maar mensen die arm zijn naar de geest. Materieel gezien is de geest de armoede zelf, hééft niets maa alles, is absoluut, algemeen, zodat ook armoe en rijkdom identiek zijn, n.l. begrip.

Zalig de treurenden want zij zullen vertroost worden.

God, de geest, treurt in de natuur omdat hij zich daarin verloren weet. De mens die geestelijk wil leven, naar zijn aard, lijdt door de noodzaak van het natuurlijke bestaan. Wie treurt bezint zich op de geest en vindt daarin troost. In het treuren komt het grote heimwee, waaruit alle grote dromen, alle kunst enz. voortkwamen, heimwee naar het goddelijke, het geestelijke. Wie begrijpt weet dat alles is zoals het onvermijdelijk zijn moet. Dit is geen fatalisme. Het gaat om Mens-wording, maar de meesten vragen daar niet om. Zij eten, drinken enz. liever en ... klagen. Zij kennen zichzelf niet.

Zalig de zachtmoedigen want zij zullen het aardrijk beërven. In de praktijk des dagelijksen levens zou je dat niet zo direkt denken. De zachtmoedige dringt zich niet op, is er niet op uit zo veel mogelijk te hebben, wil geen macht over anderen. Hij zal niet vragen, maar wel krijgen. Want wie zich op zachtmoedigheid richt, verwerkelijkt zichzelf in zachtmoedigheid en vindt daarin zijn beloning. Gelijk ook de gever zijn beloning vindt in slechts deze 2 dingen : de vreugde van het geven en de vreugde omdat de ander ontvangen kàn.

Zalig de hongerenden en dorstenden naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Let wel er staat niet naar rechtvaardigheid, dat zou alleen nog maar zijn het nivo van oog om oog en tand om tand. De mens is alleen gerechtigd tot ... menselijkheid, dus ook tot het essentieel-menselijke, het geestelijke, dus "goddelijke". Dat zorgt voor die verzadiging.

Zalig de barmhartigen want hun zal barmhartigheid geschieden : wat men een mens aandoet, doet men De Mensheid, dus ook zichzelf aan!!

Zalig de reinen van hart want zij zullen God zien. Wiens gevoelens zuiver menselijk zijn, die IS god.

12 .

Zalig de vredestichters want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Wie in waarheid alles begrijpt, dus aanvaardt, die heeft met alles vrede. ook met onze verdorven tijd. Het nieuwe kàn pas komen NA het verval van het oude. Dat nieuwe is altijd beter, een verder stadium van de geestelijke ontwikkeling, al begint het barbaars en dus lager. In vergelijking met Griekenland, het land van de schoonheid, was het Romeinse rijk arm aan kultuur, gewoon dor banaal, barbaars. De Grieken noemden ook alle andere niet-grieken barbaren. Toch kwam binnen dit romeinse rijk het christendom te voorschijn. Alexandrië behoorde ook tot dit Rijk. En dat werd pas goed door de wereld gebracht door de Germanen die toen nog als barbaren in hun oerwouden hokten maar het romeinse rijk ruwweg in elkaar sloegen. Zo doen tegenwoordig de slavische volken ons "beschaafde" westerlingen nu barbaars aan. Maar zij openen de weg naar praktisch christendom omdat zij het WIJ- beginsel vertegenwoordigen. Wij Europeanen enz. zullen moeizaam moeten le- ren wat de filosofie reeds heeft uitgesproken bij monde van Hegel, dat het niet gaat om IK, altijd maar IK, maar om WIJ .

Zalig zij, die om hun godvrucht vervolgd worden, enz. Wie stuit op de wereld, kan overtuigd zijn dat hij is waar hij zijn moet. Het is goed dat de ergernis komt, maar wee degene door wie zij komt, dat wel. Alexandrijns en streng was nog het : Die heeft, dien zal gegeven worden en wie niet heeft, van die zal genomen worden. Dat wil zeggen, dat wie in aanleg IS, wat hen verkondigd zal worden, alleen die kàn het ontvan- gen. Wie niet tracht zijn geestelijke aanleg te ontwikkelen zal verder verzinken in het moeras der natuurlijkheid, niets menselijks overhouden. Hard klonk dan daarbij : werpt geen paarlen voor de zwijnen. Die zwijnen dat waren de niet-ingewijden. Maar ingewijd of niet, het gaat altijd om mensen !!! En alle mensen heten immers kinderen gods ! Wij zijn allen broeders en zusters. Absoluut zelfbewust, uitsluitend geestelijk kunnen wij niet worden, dat zou zelfmoord zijn, want het levende lijf stelt nu eenmaal ook zijn eisen. Daarom lijdt Christus aan het kruis, meetkundige uitbeelding van het getal 4, de natuur, de natuurlijkheid.
Om zijn voorbeeldigheid te doen blijken.
Het enige Hogere is de geest, de eenheid van alles. Levende eenheid is menselijke liefde.

Laat ik ook nog iets zeggen over de z.g. Heilige Drie-Eenheid. God de Vader : het goddelijke principe, de aanleg, het Wezen, alleen denkbaarheid dus abstrakt, alleen nog naar mogelijkheid, de absolute potentialiteit.
God de Zoon : mens, als in aanleg, in wezen geestelijk, het menselijke in het algemeen, als geest volstrekt algemeen, alles te buiten en te boven gaand.

13 .

Als hij begrijpt dat hij niet is alleen deze byzondere, bepaalde mens, doch eenheid van God en bepaaldheid, van het algemene en het byzondere, dan is hij als dit zijn begrip de Heilige Geest.
De Mens IS God.

Nog enige aardige uitspraken :
Gij zijt het zout der aarde. Dat wat smaak geeft aan, de waarde bepaalt van het leven. Gij zijt het licht der wereld. De geest doorlicht alles. Gij zijt allen broeders, en zeggen wij er achteraan en zusters. Immmers allemaal kinderen van één en dezelfde god. Wij zijn allen, ieder op eigen wijze, verbyzondering van De Mens. De Mens bestaat alleen als de vele afzonderlijke mensen. En rechter over de mens is in laatste instantie alleen die mens zelf. Een ander veroordelen is een vrijpostigheid. Toch doen de rechters dat, en dat is voorlopig maar goed ook. Bovendien oordelen zij niet over de hele mens maar over een bepaalde handeling, een bepaald gedrag.

Dat het christendom verder ontwikkeld is, hoger is, dan het jodendom ziet u ook uit de volgende vergelijkingen.

De Joden zeiden "gij zult niet doodslaan" maar daarnaast ge zult uw vijan- den haten, de vijanden van het uitverkoren volk. In het christendom staat ook dat ge niet zult doden, maar er staat bij : hebt Uw vijanden lief als Uzelve. Wie toornt jegens zijn broeder heeft zich schuldig gemaakt want de zonde is des geestes. Ge zult geen overspel doen zeggen de tien geboden maar volgens de christenen is reeds zondig hij die alleen maar eens anders vrouw aanziet om haar te begeren. De uitspraak " wat een knappe vrouw" is als beoordeling haren begeerlijkheid reeds zonde. O, wat moeilijk allemaal. Wie meent goed en braaf te zijn is reddeloos verloren, want zondigen doen wij allemaal.

Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worde, slaat ook hierop wie over een mens oordeelt, oordeelt over De Mens, dus ook over zichzelf. De meeste oordelen tonen dan ook duidelijk de .... oordelende persoon.

Als een menigte klaar staat om een overspelige vrouw te stenigen er stond op overspel door de vrouw doodstraf en DE joodse manier daarvoor was steni- ging ) dagen de mensen feitelijk christus uit om over de vrouw te oordelen, doch hij weet de zaak handig om te draaien : Wie Uwer zonder zonde is, hij werpe de eerste steen. Nu moeten al die mensen over zichzelf oordelen, en ze druipen af.

Ge zult niet 7x vergeven maar 70 x 7 maal, dat betekent niet dat ge de 491-e keer niet moet vergeven, we moeten altijd vergeven, maar let wel om te kunnen vergeven moeten we eigenlijk eerst ... veroordelen, zacht gezegt: kwalijk nemen.

14 .

In het Nieuwe Testament kunt ge ook nog vinden : Zweert geen enkel eed, Uw ja zij ja, Uw nee zij nee. Bij onze rechtspraak wordt nog wel eedaf- legging gevraagd. Men zweert dan bij God. Zo iets als : Nou deze keer zal ik dan maar de waarheid spreken, dan kan ik er verder op los liegen.

Kent U het Onze Vader ? Onze Vader, die in de Hemelen zijt, geheiligd worde Uw naam, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede gelijk in de Hemel zo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden gelijk ook wij onze schuldenaren vergeven hebben. En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de Boze. Deze laatste zin is later toegevoegd en feite- lijk onzinnig. Want omdat wij leven moeten om tot God, de Geest, te komen staan wij permanent in verzoeking. Uw wil geschiede : dat wil zeggen : laat geschieden wat in overeenstemming is met de geest, het geestelijke, redelijke en liefdevolle. Geef ons heden ons dagelijks brood, en liefst een auto daarbij om er heen te rijden, zo zegt men geloof ik tegenwoordig. Maar een mens is alleen gerechtigd tot instandhouding van z'n leven en de ontwikkeling van z'n geest, meer niet. Dat de mensen bidden is prima als dit betekent dat zij zich tot het geestelijke, het kulturele wenden in plaats van tot het wereldlijke, aardse genoegens enz. maar in de prak- tijk is het gewoonlijk een erbarmelijk afsmeken van privé-gunsten, mate- tiële bevoordeling e.d. Dat men poogt braaf te zijn om een zetel in de hemel te verwerven is ook nog niet zo bar verheven. Er is overigens geen plaats in het Heelal voor een Hemel.

Wie iets geeft om iets terug te ontvangen, geeft niet maar bedrijft ruilhandel.

Het goddelijke beginsel van de mens, de geest, enkel denkbaarheid is als zodanig ontastbaar en onaantastbaar, en dus Heilig in de oude betekenis van dit woord.

Als haat met haat beantwoord wordt waar is dan het einde van de haat ? Dat schijnt Boeddha zich afgevraagd te hebben. Wij staan nog bol van haat en daaruit volgend geweld. Vrede is méér dan wapenstilstand, het i verzoening, rust, wil tot eenheid. Zo is onze huidige wereld nog steeds volstrekt onchristelijk, in spijt van duizenden jaren preken. Godsdienst is niet iets voor de vrije zondag, maar een effektieve levenshouding.

Wat God vereent zal de mens niet scheiden, stelt de Kerk met het oog op huwelijk en scheiding. Maar wat God vereent, dus wat de Liefde vereent IS onscheidbaar. Hoeft de kerk zich niet mee in te laten. JUDAS regeert nog steeds. De zilverlingen zijn het belangrijkste- . Judas verhangt zich tenslotte. Wie heeft nu zwaarder geofferd, Judas of Christus ?

15 .

Veel ellende is voortgevloeid uit het Bijbelwoord : Ik ben niet gekomen om de vrede te brengen maar het zwaard. Dat verwart de mensen, want die lezen ook : wie op het zwaard steunt zal door het zwaard vergaan, en b.v. heb Uw vijanden lief. De bedoeling is : Ik ben gekomen om U op te wekken tot de strijd voor de bewustwording. Het dialektisch denken is de grote onruststoker, omdat elke gedachte onmiddellijk z'n eigen tegendeel aan zich meebrengt; Zo is het ook met de uitspraak dat Jezus niets heeft om het hoofd op neer te leggen. Het gaat niet om een zacht kussentje. Het hoofd, zetel van het denken, dat altijd rusteloos maar niet onrustig voortgaat.
De hogere rust is die van het weten van de waarheid ! "De waarheid zal U vrijmaken", staat er dan ook geschreven.

Het Christendom is de godsdienst van de vrije persoonlijkheid, immers het gaat om redelijkheid en liefde. Vandaar dat na de komst van het Christen- dom de slavernij MOEST verdwijnen. Dat gebeurde dan ook, zij het lang- zaam. Het officieel afschaffen van de slavernij gebeurde het laatst op nederlands grondgebied, Suriname. Officieus echter komt slavernij nog veel voor en dat niet alleen in de al wat verzachte vorm van de loonslavernij.

Jezus was in zekere zin een rebel, een dissident, en werd tenslotte als misdadiger gekruisigd. Dat is een vreemde zaak, daar klopt niets van. Hij werd veroordeeld door het Sanhedrin, het hoogste joodse gerecht. Maar het staat historisch vast dat dit een zeer serieus en rechtvaardig insti- tuut was, dat zeker niet op de avond voor de Sabbath zou vergaderen, want de Sabbath begon feitelijk al vrijdags 's avonds. En het zou hem slechts kunnen veroordelen tot de dood door steniging. Kruisiging werd door de Romeinen toegepast op vreemdelingen. Terechtstelling op Sabbath kan al helemaal niet want dan zou de Sabbath ontwijd worden. Petrus zou Christus verloochenen voor het kraaien der hanen, maar die waren daar helemaal niet.

Enz. Golgotha was de klimaks van het drama. En in de nacht voor de terechtstel- ling SLIEPEN de apostelen. Het bereiken van het zuivere inzicht, n.l. dat al wat geschiedt in de rede ligt, moet geschieden en wel zoals het geschiedt kan men uitsluitend strikt individueel, alléén bereiken! Het kruis staat voor de Natuur, het getal 4. Wie naar het geestelijke, zuivere streeft, lijdt wegens zijn eigen natuurlijkheid. De soldaten ver- deelden Christus' bezittingen, maar z'n mantel niet, die was als symbool van de hemel, ondeelbaar, blauw en naadloos. De kruisdood was pijnlijk en kon tot 3 à 4 dagen duren.

Na de opstanding was Maria Magdalena de eerste aan wie Jezus verschijnt en zich bekend maakt. Weer een vrouw, natuurlijk. Jezus is dan z.g. astraal. Dat er in een verhaal staat dat hij dan om eten vraagt, is dwaas.

16.

De uitspraak : zalig zij, die geloven zonder gezien te hebben, is een grote steun voor massa's mensen. Nog steeds.

De beruchte Openbaring van Johannes was eigenlijk een illegaal geschrift. Wegens dreiging van nieuwe christenen-vervolgingen door de Keizer, strekte dit tot morele steun aan de christenen.

De Kerken weten al meer dan een eeuw de gelovigen niets anders te bieden dan stenen voor brood. Al hun gedoe is leeg, formeel, geworden, uiterlijk- heden zonder innerlijke vroomheid, innerlijk beleven, en daar gaat het nu juist om. De kerken zullen zich moeten bekeren òf ze zullen verdwijnen. De roomse kerk zit nog vol heidendom, b.v. te aanschouwen in de verering van een kolossale reeks van "heiligen".

Om te trachten waarachtig mens te worden moeten we proberen, al zal het nooit helemaal lukken, om

vriendelijk te zijn voor onze medemensen
eerbied te hebben voor hen als mens
eigen fouten te erkennen zonder het eeuwige "ja,maar.."
vergevensgezind te zijn
gemeenschapszin aan te kweken, kameraadschap
hulpvaardig te zijn
af te zien van eigen IK, eigen "gewichtigheid"

Wat denkt U van : Wien Neerlands bloed door d'adren vloeit
VAN VREEMDE S M E T T E N V R IJ ????
Leuk hè? Naastenliefde, algemene liefde tot De Mens, de Mensheid, zonder dit woord liefde hoogdravend te nemen.

Laat ik ook nog enige negatieve dingen van het christendom aantippen Door de hemelvaart werd de wereld van God verlaten. De enig ware woonplaats van god is de mensenziel.

Het doel van het leven is het leven in het Hiernamaals. Fout ! Het gaat om hier en nu .

De overheid is van God verordineerd. Fout. Was Hitler dat dan ook ?

Geslachtsverkeer is alleen goed als het dient om een kind te verwekken. Bij de mensen gaat het om veel meer dan alleen de instandhouding van de soort. Het samenzijn wordt geheiligd door echte liefde.

De figuur van Jezus Christus is gesteld als historisch i.p.v. alleen als "voorbeeld". Hij heeft nooit bestaan, net als de apostelen.

De vele tegenstrijdigheden, die de mensen soms zwaar verwarren.

Het is een z.g. verlossingsgodsdienst, de mensen WORDEN verlost i.p.v. zichzelf te verlossen.

Dat Jezus z'n moeder afstootte was fout. Niemand komt van z'n oorsprong ooit geheel los.

17.

De Paus verving, na verloop van tijd, de Keizer, en werkte volgens het romeins-keizerlijke systeem : nacht en geweld. Rijkdom ook.

De wonderen, die een echte God NIET kan doen, maar het gewone volk schijnt dat nodig te hebben. Credo quia absurdum.

Een paus is volle wapenrusting, ten oorlog trekkend, was wel een slecht voorbeeld van een "christen" .

Rome, ook het pauselijk hof, werd tenslotte een poel des verderfs.

Luther schrok zich hierover een hoedje en protesteerde. Daarmee redde hij de roomse kerk. De Borghia's waren zeer kwalijke figuren.

Calvijn was trouwens een ... diktator, Luther was keihard.

Luther nam de roomse canon over, zodat het nieuwe protestantisme van den beginne besmet was.

Rome, de primitiefste vorm van christendom, heeft geen toekomst.

Het streven van velen om door enkele goedigheden zalig te worden om de hemel te kunnen genieten, is miserabel.

Christus zal terugkeren om te richten, is fout. Wie nooit was kan niet terugkeren.

"Wie trouwt doet goed, wie niet trouwt doet beter". Fout.

De tekst " ik ben niet gekomen om de vrede e brengen, maar het zwaard", schijnt volgens sommige moderne vertalers te moeten luiden: .. maar om de verdeeldheid te brengen.

E L K D O G M A is geheel F O U T . De konklusie kan niet vooropstaan. Alles wat absoluut vastgesteld wordt raakt achter, want de ontwikkeling van de geest gaat voort.

Dat het Koninkrijk der Hemelen gewoonlijk wordt geplaatst in het Hierna- maals, is simpel weg fout, want er staat duidelijk : IS IN U !!!

Opmerkelijk is dat jaren geleden in een groot kommercieel blad gratis mocht worden geadverteerd met de volgende tekst : U hebt een groot ver- mogen in U om liefde te geven.

Ons maatschappelijk systeem dat nog, althans in de westerse wereld, hoog opgeeft van de vrije konkurrentie, snapt blijkbaar niet dat kon- kurrentie STRIJD is, vaak dodelijk. Verdeeldheid i.p.v. eenheid.

Tenslotte nog wat over de Islam, het grote werkstuk van Mohammed, te boek gesteld in de Koran. Dit staat, al kwam het later dan het christendom, L A G E R dan het christendom. Het is minder moeilijk, bevat eigenlijk voornamelijk een enorme reeks van praktische leefvoorschriften. Jezus Christus wordt afgedaan als een grote Rabbi, die -destijds god's bood- schap op aarde rondvertelde". Een geestelijke voorganger zoals ook Noach, Salomo, Mozes e.s. ook Job en David. Die worden dan ook genoemd .

18 .

jezus Christus als rabbi, NIET ALS GODENZOON, TEVENS ZOON DES MENSEN, wat betekent : de Mens = God , God = de Mens. Geen Drie-eenheid dus ook.

Nee, zegt de Koran, niemand is Allah gelijk. Wel zijn alle mensen gelijk. Vanwaar, vraag ik, dan de oude kreet over "christenhonden"?

In het Heelal legde God vaste orde en een schone doelmatigheid. Geen ruimte dus voor wonderen. Ook werkten zij niet met de brandstapel wegens af- wijkende wetenschappelijke theoriën. Leer zo veel mogelijk, opdat ge des te meer waardering kunt hebben voor Allah's schepping.

Eens komt de verantwoording. Een soort Laatste Dag des Oordeels dus. Men mag gerust veel verdienen, als men dan ook maar veel daarvan weggeeft.

De mens wordt GOED geboren, geen erfzonde, een soort Tabula Rasa.

Kloosterleven is onjuist. Het vagevuur dient alleen voor tijdelijke lou- tering, geen eeuwig branden in de Hel. Hun god heeft dus wel een naam, Allah, de christelijke wordt aangeduid met de soortnaam. Maar omdat er maar één is van dat soort, is dat niet erg.

Allah schiep alles. En al dit godsdienstig nieuws werd aan Mohammed ge-openbaard ( let op het woord ) door de engel Gabriël, die dus al een lange staat van dienst heeft, toen Mohammed zich in een grot (baarmoe- dersymbool, waaruit hij "wedergeboren" tevoorschijn kon komen ) had teruggetrokken om te mediteren. Hun jaartelling begint met 622 na Chr.

Het christendom is aardig versplinterd in, naar ik meen, ruim 35 soorten maar de Islam schijnt meer dan 70 soorten mohammedaans geloof te kennen. En de aanhangers der div. clubs slaan elkaar graag de hersens in.
Laat ik niet al te triest eindigen.

De bewustwording, manlijk door denken, vrouwelijk door intuïtie, is het doel van ons bestaan. naar we moeten wel blijven bestaan, dus onze natuurlijkheid niet totaal verwaarlozen.
Sterkte wens ik U.
Dank !!!

-o-o-o-o-o-o-o


Samenvatting:
Lezing C.Joon, nov. 1985
Over godsdienstige verhalen en speciaal de Bijbel.

Het gaat mij om BEGRIJPEN, niet om geloven. Als straks misschien e.e.a. gezegd zou worden waarbij U denkt: dat is preken, dan is dat toch niet zo. De kwestie is dat wijsbegeerte en psychologie soms dezelfde kon- klusies opleveren als de godsdienstige verhalen.

Zuivere religiositeit is een soort al-eenheids-BESEF. Zuiver denken levert eenheids-BEGRIP op, een doordacht weten van de eenheid van alles, heel het Universum Heelal) inklusief dus de aarde en de daar- uit voortgekomen mens. Wijsgerig zegt men dan; alles is eenheid van ongescheiden onderscheiden tegendelen.

Goden en godinnen zijn voortgekomen uit de menselijke ziel, dus door de mensen "gemaakt", niet andersom. Zij zijn uitsluitend werkelijkheid als inhoud van menselijk bewustzijn. Ze "bestaan" niet, al kan de we- tenschap hierover niets bewijzen.

Voor primitieven was, en is, vrijwel alles geheimzinnig, onbegrijpelijk, ondoorgrondelijk. Alles wordt volgens hen beheerst en bestuurd door allerlei "hogere machten". Alles was "numineus" d.w.z. "geladen'' met een geheimzinnige, "goddelijke" kracht of macht. Zo begon het.

Heel vaag, maar wel krachtig. De verhalen zijn vaak erg oud. Langza- merhand groeiden de "machten" totdat ze zelfs mensvormig werden. Er kwamen tenslotte hemelgoden, uiteindelijk slechts één, 't eerst bij de Joden, althans hun geestelijke elite. Abstrakt, alleen denkbaar. Het Oude Testament in de Bijbel is Joods, alleen het Nieuwe Testa- ment is christelijk. De verhalen zijn vaak ouder, soms veel ouder, dan Jodendom en Christendom. Over de vertaling van sommige van die verhalen heerst nog steeds ruzie tussen geleerden. De verhalen stam- men uit een tijd, toen de mensen nog niet KONDEN denken zoals wij dat nu doen. Het was allemaal SYMBOLISCH denken. En dat uiteraard op een kinderlijk eenvoudig nivo.

Let wel; het zijn geen geschiedkundige geschriften, het zijn alleen religieuze verhalen. Jezus Christus b.v. heeft nooit bestaan, maar dat is niet belangrijk. Het gaat erom dat in zo'n verhaal een IDEE wordt gesteld, gezegd wordt wat de mens DAN van zichzelf en z'n we- reld gesnapt heeft, al was dat niet beredeneerd. Dat laatste is voor ons weggelegd.

Veel wordt begrijpelijk dank zij de moderne dieptepsychologie, en dus door begrip van de symboliek. En zo blijkt er toch grote wijs- heid in verscholen te zitten.

Het Christendom toont een rijker inzicht dan het Jodendom. God wordt in de figuur -- als Het Grote Voorbeeld bedoeld -- van Jezus Christus MENS. De menselijke geest is goddelijk, dat had men ge- snapt. God is alleen denkbaar, filosofisch gezien als de absolute potentialiteit, d.w.z. de AANLEG tot ALLES.v De Joden noemden zich het Uitverkoren Volk, en dat WAREN zij ook, n.l. als de eersten die slechts aan god hadden en wel een volkomen abstrakte. Maar zij hebben het duur moeten betalen. Na de komst van het Christendom, ontstaan in Alexandrië, waren ze het niet meer. De menselijke bewustwording gaat altijd door. Dus ....!


Samenvatting 3

De kern van het Christendom is de Bergrede, samen met de z.g. Zalig- sprekingen. Daarbij gaat het om der mensen bewustwording en de zuive- re Liefde. God is Liefde, zeggen ze. Wat moet hij dan met aan hel en een vagevuur? Dee Christusfiguur is de tot volkomen zelfbewustzijn gekomen liefdevolle mens. ONS VOORBEELD zegt ons dus; tracht ook een Liefdevolle redelijke Mens te worden, en probeer de samenleving dienovereenkomstig in te richten. Na 2.000 jaar van gebeden preve- len en preken afsteken is daar nog maar heel weinig van terecht gekomen.

Het Christendom is in de westerse wereld aan (vreemds) (onbegrepen) theorie gebleven. Moet nog helemaal praktijk W O R D E N.

West-Europa, werelddeel van het denken, van het IK, moet komen tot het WIJ.

Er wordt veel gesproken over Naastenliefde. Eigenlijk een wat zwaar beladen woord. Ik zou zeggen dat we eenvoudig kunnen beginnen door:


vriendelijk te zijn voor onze medemensen
eerbied te hebben voor hen als mens
eigen fouten te erkennen, zonder het eeuwige "ja, maar .."
vergevensgezind te zijn
gemeenschapszin aan te kweken, kameraadschap
hulpvaardig te zijn
af te zien van het eigen IK, de eigen "gewichtigheid"
te leren samen te werken.


Kent U het "Wie Neerlands bloed..."? Pas dan op! Voor "die smetten", die wijzen op "diskriminatie", minachting voor de anderen !!!

Het voornaamste van het Leven ligt niet in een of ander: "hierna- maals", maar gewoon HIER, NU, OP AARDE !!
Dogma,s zijn gevaarlijk, blokkeren de verdere ontwikkeling. Het "Koninkrijk der Hemelen IS IN U !!

De Islam staat lager dan het Christendom, al kwam het later. (622 na Chr.) Ziet in Jezus Christus alleen een brave rabbi, legt dus niet de verbinding God = Mens. Geeft een massa leefvoorschriften. Niemand is aan Allah gelijk, maar de mensen zijn wel elkaars ge lijken. Zij erkennen geen erfzonde, geen eeuwig branden in de hel, geen kloosterleven. "Leer veel !" .. om de schepping des te meer te kunnen waarderen. Véél verdienen mag, als je er dan ook maar veel van weggeeft. Alles word ge-open-baard aan Mohammed in aan grot (baarmoedersymbool; hij kwam er dus "wedergeboren" uit, voorzien van hoger, beter, ruimer inzicht ik ) Er heerst grote versplintering in de islamietische wereld (meer dan 70 sekten), en er woedt veel bloedige strijd, tegenwoordig.

De bewustwording MOET doorgaan, manlijk door het denken, vrouwelijk door de intuïtie. Doel: de redelijke liefdevolle mens.
Zeer moeilijk te verwerkelijken, dus
Wens ik U sterkte.

- - -