Index-
pagina

                              Het wensvervullende juweel


In Boeddhistische kringen in China en Tibet bestaan veel verhalen over een wonderbaarlijk juweel dat, eenmaal gevonden, alle wensen van de vinder vervult.
 Dit juweel ligt altijd binnen handbereik; al teveel mensen lijken echter op de prins die de gehele wereld heeft afgereisd om het te vinden, om uiteindelijk te zien dat het juweel zich aan de hanger bevindt die hij de hele tijd op zijn voorhoofd had gedragen!

                                                                                                         John Blofeld  (vertaald)

De weg tot menswording volgens Boeddha.

De deernisvolle Boeddha (de ontwaakte) zag het als een levensroeping om de menselijke wezens uit het lijden van de wereld op te heffen.
Aannemend dat het leven lijden is, werkte de Boeddhistische wijsbegeerte een verklaring uit voor de oorzakelijkheid in dit leven en een methode om er boven uit te komen. Deze wereld, SAMSARA,  is een voortdurende stroom van geboorten en wedergeboorten in overeenstemming met het "karma".
"Karma = de som der daden en gedachten van de mens, tijdens zijn aardse bestaan.
"Karma = ook de wet van het handelen.

Wat moet de mens nu doen om boven de wereld (samsara) van geboorte en wedergeboorte uit te komen?
Hij moet zich op het "achtvoudige edele pad begeven";

1 juiste kijk  .  .  .  .  .  .  .  .  .   samjagdrsjti
2 juist besluit   .  .  .  .  .  .  .  .   samjagsankalpa
3 juist spreken   .  .  .  .  .  .  .   samjagwaak
4 juist gedrag  .  .  .  .  .  .  .  .   samjagkarma
5 juist leven    .  .  .  .  .  .  .  .    samjagwjajama
6 juiste inspanning    .  .  .  .  .   samjagwjajama
7 juiste oplettendheid  .  .  .  .   samjagsmrti
8 juiste meditatie  .  .  .  .  .  .    msamjagsmaadi                 

In de samadhi (extase) bereikt men het "Nirwana". (= rust, onbewogenheid, verlossing).


Extase = toestand  waarin iemand door verrukking, diep gevoelde vreugde, zich aan zijn omgeving onttrokken voelt.
                                             Uit Oosterse en Westerse wijsbegeerte: door prof.dr. P.T.Raju

A.F.C. de Zwart 5 - 04 - 1984.
John Blofeld schrijft in "De Goden te boven"  (vertaling Simon  Vinkenoog).

Nirwana = De uiteindelijke staat door wezens na de "Verlichting" bereikt.  Beschrijving te bovengaand, er kan niet van gezegd worden dat deze toestand al dan niet bestaat in de gebruikelijke betekenis van die termen, maar wordt gezien als een toestand van gelukzaligheid.

Samsara = tegenovergesteld aan Nirwana, het heelal zoals het wordt waargenomen door gewone niet-verwerkelijkte wezens, een wezensvreemde, onbevredigende toestand .

Samadhi = een geconcentreerde bewustzijns-toestand, bevrijd van zintuiglijke waarneming.

Karma = De keten van oorzaak en gevolg, handelingen door gedachten, woorden en daden op gang gebracht, die tot wedergeboorte leiden.

Tsj'an Zen genaamd in Japan, de naam van een sekte en ook van een methode om zelf-verwerkelijking te bereiken; legt de nadruk op "eigen-kracht" in tegenstelling tot
"andere-kracht".   
Zen = de Japanse term voor Tsj'an.

Tarthang Tulku is een van de belangrijkste Tibetaanse lama's die vlak voor de Chinese inval Tibet verlaten heeft om in het westen de traditie van het levende Boeddhisme voort te zetten. (Lama is in het gewone spraakgebruik een monnik in Tibetaanse stijl).


De verdiepende stroom  

Des temeer ons bewustzijn in een eng patroon gevangen zit, zien wij erg weinig van wat er werkelijk om ons heen gebeurt. Onze ervaringen gaan in een flits voorbij met nieuwe gehechtheden, die ons voortdurend teleurstellingen bezorgen.   
Onze energie springt van de ene stimulans naar de andere en trekt ons bewustzijn en ons aanwezig-zijn met zich mee. Tenslotte heeft ons leven zijn loop volbracht en iedere kans op een werkelijk bevredigend leven is op een of  andere manier verdwenen.
Onze geest werkt erg snel maar in een cirkelvormig patroon. Zelfs wanneer wij uit deze cirkel willen, schijnt elk nieuw pad te eindigen waar wij begonnen.
Hoe kunnen we hieraan ontsnappen?
Diepe gevoelens kunnen ons helpen ons open te stellen voor alle andere ervaringen en situaties.
Mogelijkheid: Ontspan u zo volledig mogelijk en laat uw herinneringen vrij "stromen".
Raak de mooie herinneringen licht aan: groene dalen, goede vrienden of gelukkige tijden met uw familie. Er zijn momenten die u zich misschien herinnert uit uw vroege jeugd, heerlijke tijden. Ervaar opnieuw uw eigen kamer, uw eerste vrienden, uw ouders toen zij jong waren. Kijk naar deze beelden, proef de ervaring en verdiep dit gevoel tot u omgeven wordt door een warme rijkdom aan verbeelding.
Houdt dit beeld vast, stelt u zich voor dat het heden plaatsvindt en richt uw gevoelens op u zelf. Schuif het weer weg naar het verleden en dan weer naar u toe, heen en weer. Dit verschuiven kan u de ervaringen op een andere manier laten zien, kan u brengen tot een nieuw perspectief.
Zo'n nieuw perspectief kan helpen ons duidelijk te maken hoe onze gebruikelijke manier van kijken naar een ervaring ons leven vervormt en beperkt en ons afsnijdt van een direkt contact  met onze omgeving en onze mogelijkheden.
Onze manier van waarnemen verandert. Wij ontwikkelen een nieuwe kwaliteit van zien en een grotere omvang en diepte van gevoelens.

Wanneer onze vastgeroeste ideeën over ervaren veranderen zien wij, dat wij tot nu toe nauwelijks onze onmiddellijke ervaringen gewaardeerd hebben.
Dit gebrek aan aandacht heeft de neiging versterkt om in het verleden te leven of naar nieuwe ervaringen in de toekomst te zoeken.
Wij kunnen dit radikaal veranderen. In plaats van elk moment op de gebruikelijke manier te ontsnappen, kunnen we onze herinneringen gebruiken als een middel om ons leven te verrijken.
Door ons gelukkige gebeurtenissen voor te stellen en door heftige gevoelens als liefde en vreugde op te roepen, kunnen wij onze negativiteiten transformeren.
Hoe dieper we onze ervaringen beleven, des te meer wij de positieve natuur van ons leven versterken.

Wij zijn geneigd om elke kleine ervaring die wij hebben zorgvuldig te bewaken. Wij zijn gesloten, beschermend.
Wanneer onze ervaringen dieper worden zijn wij echter niet langer bang om te verliezen wat wij hebben en hoeven wij niet langer een verdedigende houding aan te nemen. Wanneer wij onze angsten te boven komen, staan wij op een natuurlijke manier open voor anderen. Wij ontwikkelen vertrouwen en verwijderen steeds meer de obstakels voor een altijd-verdiepende ervaring.
Als ons ervaren zich opent voor een wijder perspectief, worden onze zintuigen, ons lichaam en ons bewustzijn op een vibrerende manier levend.
Begeerte en frustratie maken plaats voor een vloeiend samenspel met het levensproces. Alle onevenwichtigheden vallen weg en wat wij voor onze bevrediging of gezondheid nodig hebben, wordt op een natuurlijke manier verschaft. Deze bescherming, dit evenwicht, deze echte onafhankelijkheid, stelt ons in staat om ons open te stellen voor de eindeloze mogelijkheden van elk moment, en de rijkdom en diepte te ontdekken van elk ervaring.

                                                 Naar: "Open bewustzijn",
                                                 door Tarthang Tulku.
                                                  (gedeeltelijk overgenomen) 09 - 04 - 1984
                                                                       A.F.C. de Zwart.  

                               Openstaan voor gevoelens.

In plaats van vertrouwen in ons zelf te hebben zoeken wij voortdurend buiten onszelf naar goedkeuring en vervulling.

Zelfs wanneer wij voortdurend teleurgesteld zijn, blijven wij daarnaar opzoek en proberen het geluk te grijpen. Wij vermaken ons met feesten, drinken, koffie, sigaretten of wat dan ook, maar deze pleziertjes bieden slechts voor korte tijd  bevrediging.

Zulke uiterlijke pleziertjes kunnen slechts leiden tot een eindeloze cyclus van begeerten. En er komt geen einde aan. De verlangens naar meer en steeds grotere verlangens neemt ons steeds meer in beslag.

Echte bevrediging wordt alleen in ons hart gevonden waarin de vrede besloten ligt en een subtiele (tere) extatische schoonheid.

In ons hart kunnen wij onze zintuigen, lichaam en bewustzijn met elkaar verbinden om daardoor innerlijke evenwicht en harmonie te bereiken.

Onze problemen ontstaan doordat we ons hoofd en ons hart niet goed laten samenwerken. Het is of zij in twee verschillende werelden leven, zij communiceren niet met elkaar en komen niet aan elkaars  behoeften tegemoet. Als het lichaam en de geest niet gevoelig voor elkaar zijn, is er geen werkelijke basis voor bevrediging.

De brug tussen lichaam en geest wordt gevormd door de zintuigen. (oor, oog, neus, tong, en huid) waarvan sommige  meer met het lichaam verbonden zijn en andere meer met de geest.
Onze zintuigen zijn de filters waar doorheen wij de wereld waarnemen; wanneer wij afgestompt zijn, kunnen wij de rijkdom van het leven niet ervaren, noch het ware geluk bereiken. Om met onze zintuigen in aanraking te komen, moeten wij met de gevoelens van onze ervaringen in contact komen.

Het is zinvol om het lichaam te beschouwen als een anker voor de zintuigen en de geest; zij zijn allemaal met elkander verbonden. Voel uw hele fysieke lichaam. Laat uw adem ontspannen en rustig worden. Ervaar het gevoel van de totaliteit van lichaam en geest opdat u op deze manier met uw innerlijke natuur in aanraking komt. Uw lichaam en geest versmelten in zuivere energie; u wordt een geheel.
U is dan in uw eigen energie.

Is u in uw eigen energie, dan ondervindt u dat uw lichaam eigenlijk een kanaal is, waardoor u in staat is om met een hoger niveau van bewustzijn in uzelf in contact te komen.

Hoewel je steeds problemen in je leven zult hebben, zul je door innerlijke vreugde en kracht gewapend zijn tegen teleurstellingen. Je weet dan dat je innerlijke schoonheid en leiding niet door de daden en houding van anderen verloren kunnen gaan!

                                 De emoties ontstijgen.

Ons leven is een voortdurende stroom van de ene naar de andere ervaring. De ene ervaring is voor ons gevoel positief, der andere ervaring negatief.
Maar soms is een ervaring ook neutraal. Van de ene ondervinding worden we blij en van de andere boos.
Door deze onderscheidingen in goed en fout te maken, houden we onszelf  af van de rijkdom van alle ervaringen als geheel. We leven als het ware in de tweeheid. Wij worden van ons zelf vervreemd en door de conflicten in ons, bevorderen wij dat er nieuwe problemen geschapen worden, terwijl wij nog bezig zijn de oude ondervindingen op te lossen.

Hoe zeer we ons baseren op het of-of denken, des te meer wordt het ons de baas en we moeten het gevoel dat een conflict veroorzaakt juist neutraal maken.

Hoe doen we dat?
Door te beseffen, dat op zichzelf al het zich voordoende neutraal is. Wij zijn het zelf die betekenis geven aan de dingen die we waarnemen.
Wit en zwart zijn elkaars tegenstellingen evenals goed en slecht. Het zijn de beide uiteinden van een lijn. -------------------------------------------------
                     goed                      of                     kwaad
                      wit                        of                     zwart
Op zichzelf is "goed" niets
Op zichzelf is "slecht" niets.
Pas als deze woorden in verband met elkaar worden gebracht, krijgen ze hun betekenis, want dan koppelen we onze ervaringen aan het ene of het andere woord er aan vast, waardoor onze reactiepatroon t.o.v. ons gedrag of houding ontstaat.

Onze problemen liggen niet in wat we ervaren, maar in onze houding er tegenover.        

De emoties die komen, moeten wij in een houding van openheid aanvaarden en hen toestaan hun natuurlijke loop te volgen.  Door een houding van acceptatie kunnen zelfs onze negatieve emoties onze energie en kracht vergroten. Gewoonlijk zien we alleen de negatieve kant van de energie, die in ervaringen van bezorgdheid, frustratie, woede en pijn verdwijnt, maar wij kunnen deze ervaringen ook veranderen tot inzicht.  


                                              Naar "Tarthang Tulku".
                                                                A.F.C. de Zwart.  16 - 04 - 1984.