Index-
pagina

 

ORPHEUS EN EURYDICE          

Er wordt door deskundigen in voorzichtige schattingen gemeld, dat Orpheus zekere Mysteriën (erediensten voor ingewijden) of liever mysterievormen  ( 1200 jaar voor onze tijdrekening vanuit Egypte naar Griekenland over heeft gebracht.  De Egyptenaren moeten die van hun dan op een nog veel vroeger tijdstip hebben ontvangen voor een gedeelte zeker uit India. De Mysteriën moeten dus meer dan 3100 jaar geleden ontstaan zijn.

In de Orphische Mysteriën waarin Pythagoras werd ingewijd, leerde hij wat Orpheus in verborgen Allegorieën (uitgewerkte zinnebeeldige voorstellingen of spreken onder mom), mededeelde. Uit de Orphische en Pythagorese geschriften verkreeg Plato zijn kennis, volgens Prof. Wilder.

Orpheus noemt de natuur "de moeder die vele dingen maakt, of de vernuftige, de ontwerpende moeder". Orpheus zoekt in het rijk van Pluto (Pluto = Hades, de "Rijke" genoemd als heer van de rijkdommen der aarde) naar Eurydice, zijn verloren ziel.

Orpheus maakt als pelgrim een lange reis, onbezoedeld en daalt meer en meer naar omlaag in de zondige stofwereld.; wordt daarin geboeid, gekerkerd, begraven en nadat hij zich met elk atoom in de geopenbaarde ruimte in betrekking heeft gesteld, nadat hij geworsteld is door en geleden heeft in elke vorm van Leven en Zijn, is hij pas op de bodem van het dal (of de zee) van stof en daarmee halverwege door de tijdkring gegaan, wanneer hij zich, als alle andere dito pelgrims, de menselijke status heeft verworven, deze naar zijn eigen gelijkenis heeft gemaakt.
Ten einde dan omhoog en huiswaarts te stijgen, moet de "God" nu het moeilijke pad van het "Golgotha des Levens beklimmen. Het is het martelaarschap van zelfbewust, denkend bestaan. Van nu af aan moet hij dan zichzelf aan Zich Zelf opofferen om alle schepselen mede te verlossen, om uit de Velen tot het Ene Leven te herrijzen. Dan vaart hij inderdaad ten hemel, waar hij in de Zaligheid van het onbegrijpelijk Zijn wordt opgenomen en van waaruit hij te Zijner tijd weer zal neerdalen - de Tweede Advent.
(Advent = de Komst, de Nadering, naam van de periode van ongeveer 4 weken voor Kerstmis.

Orpheus wordt door een woedende bende aangevallen en vermoord. Hij laat zich "vermoorden" zonder zich te verdedigen! Uitroepend: "Ik sterf, maar de Goden leven".
Telkens wordt in alle Mythen en Legenden de Zonne Logos (logos = de Goddelijke rede) vermoord, Na opnieuw Het Woord te hebben gebracht en gepredikt, staat Hij weder op uit den dode en verrijst Hij weer tot de Hemelse Heerlijkheid.


11 - 10 - 1974