Index-
pagina

WERELDGESCHIEDENIS.

C.Joon

         

De wereldgeschiedenis is de uitwendige, uiterlijke vertoning van de innerlijke, geestelijke ontwikkeling, ontplooiing van de mens. Alles ligt in de Rede, ook het onredelijke.
Grote figuren en gebeurtenissen komen als ze "aan de beurt zijn". Oude volkeren mogen we niet de etische maatstaven van de 20e eeuw aanleggen.

Volksgeesten (de bepaalde mentaliteit van een volk of volkerengroep) zijn de geledingen van de Wereldgeest, het menselijk bewustzijn in het algemeen. De volksgeest leren we kennen uit wat dat volk DOET. Elk volk IS een oordeel over zichzelf. Als een volk tot zelfbewustzijn is gekomen is de taak van dat volk volbracht en is een ander volk aan de beurt om vooraan te staan op het toneel van de wereldgeschiedenis.
De mensen leefden eerst alleen in familieverband, dan stamverband, patriarchale verhoudingen, waaruit tenslotte de Staat voortkomt, die als Rechtsstaat als EERSTE taak heeft ons recht en daardoor vrijheid te brengen, en te garanderen. Het gaat altijd om de ontwikkeling van Vrijheid, die overigens alleen zuiver te bereiken is in 

Zuiver Denken en Zuivere Liefde.

We moeten beginnen bij de zeer primitieve mensen, bij wie van geest nog nauwelijks sprake is: negers, austraalnegers. papoea's - stenen tijdperkers! Wat daar nog vóór was is uitgestorven. Wat nu op aarde leeft is ALLEMAAL Homo Sapiens, de wetende mens.
Primitief bewustzijn is gevoelsmatig, dus vrouwelijk, het denken, mannelijk, was er aanvankelijk nog niet bij. Toch wéét de primitief, dat hij méér is dan alleen dit stukje natuur (vandaar tatoeëren, versieren enz.) WILLEN is voor de primitief uiterst moeilijk. De matriarchale familieverhoudingen worden na het instellen van mannenhuizen verdrongen door patriarchale verhoudingen, om te beginnen als despotische willekeur. Voor de primitief is tijd aan, ondeelbaar. Alles IS, derhalve voorouderverering. Logisch.
Als we cultuurcentra gaan bezien krijgen we; China, (Tibet), India, het Nabije Oosten. Egypte, Jodendom- Grieken, Romeinen, Christendom. 

CHINA. Het voornaamste zijn de Hemel en het hemels ritme (Tau). De verhouding subject-object is nog niet doordacht. De chinees gelooft en gehoorzaamt. En lijdt honger, vele eeuwen lang. Het Tau is immers eeuwig onveranderlijk. Alleen de Keizer zou je subject kunnen noemen, maar omdat hij dat alleen is, is ook hij nog niet vrij. Moraal en recht zijn nog niet onderscheiden. Als er geen subjectieve vrijheid is, is er ook geen vrije wetenschapsbeoefening, dat was staatstaak. Alleen empirisch, dus van buitenaf, niet uitgaand van causaliteit en detail maar van totaalbeelden. Voorloper van de synchroniciteitsidee van Jung. Belangrijke figuren: Confucius (Kong Fu Tse) en Lao Tse, en b.v. Wang Bi, die al een beetje met dialektiek werkte. Beroemd boek is de I Tjing. China was prozaïsch. Staat nog wel positief t.o. het leven.

TIBET. Oppervlakkig (gedenk gebedsmolentjes), Véél monniken als zware last voor de arme boeren. Veel onrecht, corruptie.
INDIA. Is poëtisch, land van dromers en rijke fantasie. Brahma; heel de werkelijkheid is schijn, droom. alles onmiddellijk goddelijk, dus banaal. Geen echte vrijheid. geen staat, alleen volk, de KASTEN hadden de rechten. niet de individuen. Vrouwen veracht. eigenlijk heel het leven. Ideaal: de lege abstractie. Nirwana. Geest en materie wel onderscheiden. maar het blijft bij een aanloop.
Boeddha heeft waarschijnlijk wel bestaan. Zijn leven is met erg veel legenden omweven. Boeddhisme breidde zich ook uit over grote delen van China en later ook Japan. Rijke fantasie, dus zeer vele goden en godinnen.2.

PERZIË. Persen, assirië-babilonië, en medië-perzië.

PARSEN: zendvolk, vuuraanbidders. Grote figuur: Zoroaster, die stelde dat de absolute waarheid de vorm moet hebben van de algemeenheid, eenheid. Niet meer het abstracte lege Niets, maar het Licht. Symbool van de geest en de geestelijke reinheid. Het Licht ("Ormuzd") bestrijdt de Duisternis ("Ahriman"). Daarom in de tempels een eeuwig vuur. Géén GODEN-dienst, de "machten" waren dus niet gepersonifieerd. De mens dient vrijwillig goed te zijn.

ASSYRIË / BABYLON: ruw, zinnelijk, verliep tot Molochdienst (kinderoffers).

MEDIË / PERZIË Sobere nomaden, soort volkenbond, verdraagzaam ... dus ging de staat ten onder. Toch zijn we hier boven de natuur uitgekomen. Grote namen: Astartu, Herakles, Adonis, de schone jongeling. Volk KLAAGT om zijn dood, en viert feest bij zijn wedergeboorte (dus seizoengodheid). Schoonheid is natuurlijke harmonie, zij waren dus nog natuurgebonden.

JODENDOM. De Geest is nummer één, daarmee is de natuur ontgoddelijk Jahwe was alleen abstract. (God wordt pas concreet in het Christendom). Houd U goed bij: steeds weer zien we ontwikkeling van ene tot andere tegendeel!! De Joden noemden zich (en terecht) Het Uitverkoren Volk, dat WAREN zo TOEN. Jehova sluit alle anderen en alles andere uit. Als godheid abstract blijft, blijft ook do vrijheid dat en wordt ook de staat niet concreet. De joodse staat ging ten onder.
Overigens blijft het aksent voorlopig nog op de familie. Dat christenen nog zoveel met het Oude Testament werken is fout, het O.T. is joods. Een andere fout is dat men van Jezus Christus een "historische figuur" heeft gemaakt. Hij was in de oorspronkelijke esotherische leer "uitgedacht voorbeeld".

EGYPTE. Stelt do grote vraag hoe gaan geest en natuur samen en geeft voorlopig een foutief antwoord: als de sfynx, dierenlijf met mensenhoofd. Dierenverering is typisch afrikaans. Dier dan symbool voor de goest. Houdt toch wel verering voor het leven in, zelfs van een leven na de dood, in de onderwereld, waar de zielen der gestorvenen versmelten met die van (de onsterfelijke) Osiris. Ze bestaan dus NIET individueel voort, net als in India!!! De onsterfelijkhuidsgedachte is niet veel meer dan een vaag besef, dat do ziel ANDERS is dan de Natuur.
In tempel van Neith stond: Ik ben wat was, is, en zal zijn. Het hieroglyve schrift toont dat de egyptenaar nog niet van de voorstelling loskomt.

GRIEKENLAND. Moeder van de wereldwijsheid. Ziet subject als verbijzondering van het algemene. Hier begint de zelfbewuste vrijheid, begint Europa, begint het moderne denken. Griekenland als jeugd van Europa heeft jeugdige grootheden: b.v. Achilles, Alexander de Grote. Grieks principe is de SCHOONHEID, als eenzijdigheid. Dus vele goden en godinnen. Begin van het denken is verstandelijk denken = natuurlijk denken. De vrije man MOEST meeregeren, primitieve democratie.
Socrates doorbrak religieuze traditie, hij "ontdekte" het geweten. Het ging om Athene. Perikles, Plato, Secretie, Aristoteles. Spartanen zéér ongrieks, keihard, net als de 

ROMEINEN. Die waren nuchter, op nuttigheid ingesteld, geen schoonheid, altijd op rooftocht. Namen van verslagen volken alles af, ook hun godsdiensten, zoals de Mythras-dienst, die eeuwenlang grote concurrent was van het Christendom. Zij ontwikkelden ZEER GOED het privaatrecht. Vrouw rechteloos, altijd "en manu". Kreet: Zo ge de vrede wilt .... Voor hen goed, voor ons volstrekt verkeerd.
Als Romeinen niet meer willen vochten verzaken zij hèt romeinse principe en gaat het rijk ten onder. Het christendom ontstond binnen het romeinse rijk maar was het tegendeel van Rome. CHRESTOS betekent DE VOORBEELDIGE, Hoeft nooit bestaan. Zachtheid! Te streng: aquariaat, vegetariaat, celibaat. Doordat God mens werd, werd hij concreet! Het gaat nu om persoonlijke vrijheid en om WIJ. Het gaat nu verder om de liefdevolle, redelijke mens!!!


3.

De periode van verval van het romeinse rijk lijkt af en toe op onze tijd. De oorspronkelijke R.K.Kerk maakte van de geheimleer historische verhaaltjes. Vreemde discussies volgden: Was Maria nog maagd na de geboorte van Christus? Welke taal sprak de slang? Wat als Jezus nu eens als ezel geboren zou zijn? En nog meer van dat moois. Het was alleen goed om het verstand te scherpen. Niemand (ook geen volk) komt ooit geheel van z'n oorsprong los."Rome" bleef streven naar wereldlijke macht en rijkdom. Alle godsdienstige gedoe bleef uiterlijk. De reeksen heiligen zijn overblijfsel van het veel-goden-dom. Wel kwam een grote vroomheid, waaruit prachtige kathedralen werden geboren enz. Middeleeuwse schilderijen vertoonden gewoonlijk portretten van louter vroomheid, onpersoonlijk. Dat kwam pas in de Renaissance, toen de mens zich meer op de aarde en het aardse ging richten. Dan komt ook het denken op gang. In Frankrijk had men Mariabeeldjes met een luikje in heur buikje, waarachter heel de heilige drie-eenheid zat. Priesters enz. vertoonden zich met vrouwen om niet voor homo's gehouden te worden. Nonnenkloosters werden vaak zware konkurrentie voor bordelen.
Het wereldbeeld verandert geheel; niet langer aarde als centrum, zodat ook de positie van de mens minder uniek word. Een hele schok voor velen. Ca. 1600 eerste telescoop. Galilei. Er komt vrije wetenschap, tenslotte kerkhervorming. M.Luther gaf daartoe de stoot wegens wantoestanden in Rome, maar hij liet het geloof goeddeels bij het oude, vertaalde de ROOMSE bijbelÇ. In de wereld wordt anarchie tot monarchie, maar die was vooreerst feodaal. Later worden stadscentra machtig. Daar bestond een gildewezen, dat werkelijk goed was, maar verliep. Wat de Vrijmetselarij nu vertoont is slechts een bleek aftreksel. Uitvinding van het buskruit (begin van einde voor roofridders). Man vindt het kompas uit, dan komen de grote zeereizen in begint de verre kolonisatie. Recht wordt belangrijker, zelfs internationaal (Hugo de Groot!). Tachtigjarige oorlog omwille van de gewetensvrijheid. Toen stond Nederland op de voorgrond van het toneel der wereldgeschiedenis, enige tientallen jaren. Maar toen lag de weg open naar grote bloei van het geestelijk en dus kultureel leven, filosofie, kunst enz. De germaanse volken brachten dit alles. Zuid-Europa stond meer onder arabische invloeden en daar kwamen schone kunsten en schone ridderschap, tijdelijk. Zeker ook nadat in 622 het mohemedaanse geloof opkwam. Dat staat in principe lager dan het Christendom maar werd zeer fanatiek verbreid. Allah was het enige belangrijke.
In Europa komen we via Merovingen tot Karolingen, waarvan Karel de Grote de voornaamste is. Rechtspraak werd al aardig. Duitsland en Italië nog lang geen eenheidsstaten. De mensen waren er nog te provinciaals. Zo voelden het Recht als van boven opgelegd. Dus ging het geweld, roof en moord e.d. wel door.
Even iets over de sexueel-agressiviteit (één begrip). Sexueel hier als streven naar eenwording, samengaan, het vrouwelijke (wij-beginsel, de agressieviteit als manlijk, IK-beginsel, streven naar zelfhandhaving t.o. alles en iedereen en tot abstractie, het leven is bepaald niet abstract, dus tendeert het manlijk principe naar de dood. Het vrouwelijke naar het leven. Primitieve agressiviteit is den natuurlijk gewelddadig en dat genieten we nog steeds. Op hoger plan voert agressiviteit (het denken vat alles aan) tot zuiver denken.
In Europa was nodig de groei tot nationaal besef. De mensen dienen bewuste staatsburgers te worden. De Noormannen profiteerden van de zwakte als gevolg van verdeeldheid van W. Europa. In de 15e eeuw begint er wat verinnerlijking, dat betekent altijd herwaardering aller waarden, waar wij nu ook mee bezig zijn. Dus begint er een groei naar meer vrijheid, die echter gehinderd werd door kerkelijke dogma's, dia blinde gehoorzaamheid eisten en negatieve invloeden van de corruptie in IK-kringen. Het priestersambt enz. waren te koop, ook voor schurken, het volk kon z'n slechtheden afkopen (Aflaat).


3a

Het huwelijk werd als goed (sacrament) gezien, maar het celibaat "stond hoger", arbeid was een noodzakelijk kwaad, armoe lijden werd als beter beschouwd, als God maar welgevallig. Het Christendom is de godsdienst van de vrije persoonlijkheid maar de Kerk eiste blinde gehoorzaamheid aan leer en leiders, dus heerste daar eigenlijk absolute onvrijheid! Luther stelde het geweten boven de (kerk-)wetten, maar in de 30-jarige oorlog, die heel erg was, eiste hij onderdanigheid jegens "de door God gegeven Overheid". In de Hitlertijd was dit ook nog een zeer moeilijke zaak voor miljoenen. Waar gehoorzaamheid zonder meer geëist wordt b.v. ook in militaire aangelegenheden, dienstplicht enz. blijven we echt BENEDEN de menselijke waardigheid. Die is dus ook nu nog schaars!
Kruistochten, lle - 13e eeuw, deels als afleidingsmaneuvre wegens de eeuwige strijd in W. Europa. Kinderkruistocht 1212, waar er niet één van terug kwam. Veel teleurstelling onder christenen die in Jerusalem kwamen, na bloedige strijd, omdat het graf leeg was. Kerk werd door deze tochten machtiger maar legde hiermee de basis voor afvalligheid, later. Men gaat twijfelen denken. Inquisitie, marteling en brandstapel moesten dat tegenhouden. Denken is dodelijk voor geloof. Wel kwam er een tijdelijke "sanering" van kloosterwezen en ridderschap. Het verwerkelijken van de christelijke idee is moeilijk, ook nu nog en het bleef in W. Europa dan ook alleen theorie.
In de monarchie groeit het Recht, meer staatsvorming betekent minder macht voor het pausdom. Dan wordt Rome eindelijk een beetje wakker en verbiedt wetenschap en kunst in de kerken, en ... verzinkt in stompzinnigheid. De roomse filosofie kwam niet verder dan Thomas van Aquino.
Overigens gingen ook protestanten over tot het verdrijven van kunst: de Beeldenstorm. Ze bleven dan in de kale kerken zitten met kleinzielig gepieker over de persoonlijke vraag of zij wel de echte goede gezindheid hebben. Fransen zouden zeggen: dat zoekt de kerk maar uit! In de germaanse landen werkte do Hervorming door: Engeland, Nederland, Scandinavië en een deel van Duitsland. Daar werd de gewetensstrijd nooit uitgevochten.
In 1780 werd in Zwitserland de laatste heks verbrand. Heksenjacht was mogelijk omdat men "overal de Boze zag loeren". Het protestantisme bracht Nederland de vrijheid en het nodige nationale besef. "Wij" kwamen rijk en sterk uit de 80-jarige oorlog, kunsten bloeiden, enz. Rembrandt word veel genoemd Christus als Schilder.
In Frankrijk leverde Descartes een charmant "godsbewijs". Kardinaal de Richelieu bestreed in Frankrijk het protestantisme maar steunde het in Duitsland. Dat is nu politiek.
Individueel bewustzijn, zelfbewustzijn, kwam in Frankrijk pas met de (wereldlijke) grote Revolutie, 1789. In Spanje bleef de monarchie reactionair, steunend op de Inquisitie. Er was vaak, ook in Duitsland enz. druk op Vorsten enz. om rooms te worden of te blijven, want "dat zou hun macht beter veilig stellen". Jawel, maar dat was dan de macht der blinde gehoorzaamheid, dus van de ONVRIJHEID.
Terwijl voor (èchte Staatseenheid bewuste vrije mensen nodig zijn, ook voor onze democratie, destijds in Europa rondgebracht door Napoleon, maar nu zo langzamerhand danig uitgehold. Komen we nog wel op terug.4.

De z.g. zee-germanen werden de voornaamste kolonisators. In Duitsland kwam Protestantisme deels dank zij Frederik de Grote, die zichzelf "de eerste dienaar van de Staat" noemde. Er was daar een enorme afstand tussen kulturele leiders en het gewone volk. Omringende landen namen Frederiks ideeën niet en begonnen de 7-jarige oorlog.
Oostenrijk, rooms gebleven, dus geestelijk de mindere, verloor.
Zwitserland werd zelfstandig dank zij de boeren, maar speelde in de kultuurontwikkeling geen grote rol. Er komt streven naar machtsevenwicht tussen de landen. Eerst vaak als streven naar overheersing, maar dat neemt men niet. Lodewijk XIV liep net als Philips II te pletter op de hollanders. Met het protestantisme is het Christendom voltooid. Loopt immers over naar het denken. Denken is veralgemenen. De z.g. "Verlichting" was aanvankelijk nog vrij duister. Onderscheidend, verstandelijk denken. Redelijk denken leidt tot de konklusie: Alles is eenheid van ongescheiden onderscheiden tegendelen.

Frankrijk. De feodaliteit was erg, Maar de "Derde stand" kwam op, de burgers en de wat beter ontwikkelde boeren.. Zij wensen Vrijheid, Gelijkheid en ... Broederschap, zie maar op de gevels van gevangenissen en kazernes! Er vonden veelvuldig machtswisselingen plaats.
Robespierreleidde een poosje keihard, tot hij zelf onder de guillotine ging. Napoleon kwam in 1719 aan de macht. De grote romanticus. Wilde samen met de Keizer aller Russen de hele wereld regeren. Hij redde de revolutie en bracht de vrucht daarvan, onze democratie, rond in heel West-Europa. In Spanje lukte het niet, daar was men er nog niet rijp voor. Hij was het derde militaire genie van Europa.
Hij had de ontwikkeling van de wereldgeest aangevoeld en realiseerde zijn deel. Zag ook al gauw dat vrijheid voor de gewone mensen niet zo ideaal was als gelijkheid. Het was de revolutie van de burgerij!! Vandaar opkomst van liberalisme, de vrijheid van het ZAKENdoen. Begin van het kapitalisme.

In Duitsland zagen we een sterke groei van de filosofie. Kant(1724 - 1804) maakte een eind aan het dwaze geredeneer van scholastiek e.d. leefde en werkte met oen fantastische stiptheid. Deutsch gründlich. Deze denkreus is nooit uit z'n geboortestad geweest.
Hij liep vast op het z.g. Ding en Sich, wij spreken hier nu van het Wezen der dingen. Hij eiste van z'n opvolgers een kompleet denksysteen dat als het ware "zelfdragend" zou zijn d.w.z. dat alles aan en door alles verklaard moest worden . Fichte (1762 -1814) ging hier gedeeltelijk hoe verder. Vrijheid zei hij, is alleen door onszelf te beperken. Schelling (1775 - 1854) zocht HET absolute, komt terecht bij theosofie en mythologisch denken. Alles is de wording van God". In onze eeuw sprak P. Teilhard de Chardin ook in die geest: Evolutie is christogenese, geboorte van Christus.

Hegel(1770 - 1831), grootste denker die Europa tot nu toe heeft voortgebracht. Werkte logica van Aristoteles verder uit, gebruikte ook de "drieslag" van Fichte (these, antithese en synthese). Is moeilijk te begrijpen, mede door aangepast duits. Werken: Logika, Fenomenologie des Geistes, Filosofie der Weltgeschichte, waar we nu ook een beetje mee bezig zijn, Filosofie des Rechtes. Hij voltooide het door Kant geëiste systeem. Was overtuigd van de oneindige waarde van ieder mens. Stelde het begrip "vrijheid" zuiver, waar NU nog heel weinigen iets van snappen. Hij zei ook: De Waarheid van IK, is WIJ. En dat kondigde het einde van het westeuropese IK-tijdperk aan.

Mozart WAS muziek. (1756 - 1791). Ludwig v. Beethoven was geniaal. Schreef Eroïca eerst voor Napoleon, maar herriep dat. Vijfde symfonie: Zó klopt de Vrijheid ook aan onze deur. Na Napoleon is Oostenrijk aartsreactionnair onder Hetternich.

Goethe (1749 - 1812) geniaal kunstenaar en groot geleerde. Zijn "Faust" is zeer belangrijk.'Bekend is zijn kleurenleer waar de entroposofen nu nog mee werken.


4a.

De zuiverste wil is de wil vrij te zijn. Vrijheid brengt gelijkheid aan zich mee als gelijkheid voor de wet. (Denk er om: de mensen zelf zijn niet gelijk.) Praktijk hangt af van de gezindheid van het volk.

Meerderheidsbesluitis inconsekwent. Het vrijheidsbegrip van de Franse revolutie was gebrekkig, negatief. "Mijn vrijheid eindigt waar die van een ander begint", dat is juist, maar zegt niet wat Vrijheid IS. Bloei verstand, wetenschap. Bundeling van geleerdheden in eerste encyclopedie. "Kennis is macht". Maar macht is onzedelijk! Toegepaste wetenschap, techniek is gerealiseerd, gematerialiseerd verstand.

Eerste technische revolutie: de stoommachine. Opkomst industriële kapitalisme met verpaupering van de arbeiders. Steun voor emancipatie van de vrouw (vrouwelijke arbeiders mogen loon zelf houden). We gaan materialistisch worden!!!

Schopenhauer(1788 - 1360) herstelde pessimisme in ere. Nietzsche (1844 - 1900) groot-vereerder der kunsten, later rationeel denker, menselijk al te menselijk kwam tenslotte tot theorie van de Über-mensch (in Also sprach Zarathustra). Sprak van christelijke slavenmoraal. Was NIET de geestelijke basis voor het Nazidom, want hij was een echte aristocraat, terwijl het nazidom plebejisch was. Hij kon zijn eigen Übermensch niet aan en werd gek.

Spinoza, Nederland, vergat ik. (1632 - 1677). Fijnzinnig en scherpzinnig denker, werd uit joodse orthodoxe kerk gestoten, sleep brilleglazen. Is dat "tekenend"?

Na de franse revolutie kwam algemene reactie in heel Europa, dat dan Napoleon versloeg. Henry Ford stelde als eerste dat de industrie de, arbeiders nodig heeft zowel als producenten als als konsumenten.
Er komen veel economische theoriën, die geen van allen steek houden. Marx had grote invloed omdat zijn hart groter was dan zijn dialektien denkvermogen. Hij gaf HOOP. Marxisme is de "vrucht" van West-Europa, die nu in de schoot der slavische volkeren viel. In principe is het kapitalisme ter ziele, maar de laatste stuiptrekkingen zijn hevig en hinderlijk.

U.S.A, cultureel filiaal van Europa, vertoont die stuiptrekkingen uiterst sterk. Practijk van solidariteit was en is in Europa nog erg moeilijk. De Kamers van onze Staten Generaal zijn het strijdtoneel van botsende belangen. Veel krakeel.

Das Kapitalwerd veel vertaald, het eerst in het russisch. Engeland word het machtigste land voor industrie, handel en koloniën. In Duitsland was al vroeg enige sociale wetgeving (daar is méér wij-gezindheid dan in Nederland en Engeland). Vrijheid kan alleen beginnen als onvrijheid. Na Napoleon werd Frankrijk zwak en corrupt.
Voor democratie en vrijheid hebben we volwassen, bewuste mensen nodig! 19e eeuw is periode van verval, 20e bleef diep in de kuil zitten.

Europa heeft de individu, de persoonlijkheid, volledig ontplooid, nu moet de mens nog als individu in het geheel ingeschakeld worden. Practijk: eerst gaat de persoonlijkheid ONDER, door gelijkschakeling naar beneden. Hitler aan top! Bij de slaven moet de vrije persoonlijkheid nog opkomen. Ook is er een nieuwe godsdienst nodig, omdat de mensen niet zonde; geloof kunnen. Rechtsgelijkheid vordert economische gelijkheid: socialisme. Voor duitsers was de Staat een Hoogheid.
Marx wil de staat als proletarische Hoogheid, maar socialisme is niet alleen voor arbeiders! Daarna zou staat vanzelf vervallen. Geloof ik niet.

Er behoort eenheid te zijn van regeerders en geregeerden, anders is er anarchie. Daar waren de duitsers erg Bang voor, dan liever Hitler. Wij gaan zo tegen de S.U. te keer omdat communisme de westerse individualiteit WEZENSVREEMD is. Er kan geen liefde zijn zonder zelfhandhaving. In de maatschappij spreken we beter van sympathie. Kapitalisme VERACHT de mens. Hitler ook: menselijk fokvee! Er is een nieuw soort aristocratie nodig, des geestes. Huidige democratievorm is plebejisch. Massamens is kollektief ingesteld. U.S.A. géén cultuurmacht. Toen Roosevelt sociale wetten wilde invoeren vond iedereen dat een belediging.


5.

De ziel van de blanke amerikaan is NIET zoals in Europa. Product van grote versmelting,"mens zonder verleden", pas nu bezig eigen nationaliteit en cultuur te ontwikkelen. U.S.A. streeft naar economische wereldmacht, kant alleen de vrijheid tot het doen van_zaken om zich te verrijken, keihard. Hun principe, individualiteit, geërfd van Europa, is net als Europa zelf verouderd. De Mensheid is een. Christendom en denken bleven'hier theorie.
Ook het existentialisme is negatie van Europa. Intuïtie en openbaring i.p.v. denken (R. Steiner, antroposofie.) Sociale wetgeving is nog maar een mager beging en nu ook nog in afbraak. Socialisme kan niet een eenzijdig welvaartsstreven zijn, het gaat om méér, om algemene rechtvaardigheid, en is bedoeld voor alle mensen. Wie zich op het natuurlijke, het materiële, het hèbben richt komt in onvrijheid terecht. Humanisme is erkenning van de mens als waardevol, eerbiedwekkend en vatbaar voor verbetering (want hij is zowel goed als slecht, zowel god als duivel). Respect voor de medemens vereist zachtmoedigheid -- géén slapheid. We willen democratie, maar de massa kan niet regeren. Het geweten van de Staatsburgers is rechter over de regering, dus heeft men positieve kritiek nodig.
Zakenlieden zijn geen staatslieden, zij doen geen recht. De mens doet wat hij is, let dus meer op de daden dan op praatjes. De mens kan in het beste geval zichzelf verwerkelijken. Bij socialisme staat de gemeenschap voorop, het individu op de tweede plaats maar NIET in de verdomhoek. Staatszaak is veel belangrijker dan de partijzaak. Partij zij niet een strijdorganisme om macht, maar dient leden en buitenstaanders BEWUSTER te maken, zonder demagogie. Vooralsnog zijn allen hebberig. Perioden van overgang kondigen nieuwe, hogere bloei aan. Tekenen van terugval zijn ook: theosofie, occultisme, antroposofie enz. enz., al KUNNEN ze springplank WORDEN.
Hitler-Duitsland drukte het volk naar op instinkten in schakelde allen gelijk, neerwaarts. Chaplin; laat je nooit gelijkschakelen! Internationalisme is nog erg zwak, wel nodig voor verenigd Europa, en V.N. We dienen te streven naar eenheid, niet naar verdeeldheid, dus zoeken naar wat verbindt, niet naar wat scheidt. Er zouden veel wetten afgeschaft moeten worden. We moeten van het eeuwige wantrouwen af. De menigte staat nu nog TEGENOVER de uitstekenden. Bezit is geoorloofd voor instandhouding en zedelijke zelfverwerkelijking van de mens, meer niet. Privileges zijn onrecht. Als gemeenschap nummer één wordt is de mens verplicht zich in dienst van die gemeenschap te stellen, waar en wanneer de gemeenschap dit nodig heeft. Omslag tot socialisme is onvermijdelijk maar er zijn nog zeer grote spanningen en weerstanden te overwinnen.
De 19e eeuw was optimistisch en verstandig, nu twijfelen we er wel aan. Descartes zei: twijfel is het begin van alle wijsheid. Kierkegaard: men zal spoedig niet door twijfel maar via vertwijfeling tot inzicht komen. Wetenschap riep meer vragen op dan het beantwoordde. Dus ook onzekerheid. Velen schuwen verantwoordelijkheid. (Denk aan N.V.) Nu ook twijfel aan de zin van het leven.
Er is - wel al streven naar gemeenschap hier, denk maar aan allerlei praatgroepen. Gemeenschapsidee en individualisme beïnvloeden elkaar voortdurend. West Europa en de Slavische wereld zijn beide CHRISTELIJK, maar moeten dat nog wáár maken. "Gij zijt allen broeders en zusters!! "WIJ hebben méér dènkend uitgewerkt maar het gemeanschapsbeginsel is hoger dan het individualistische. De vorm van hot komend socialisme is nog niet te voorspellen. Materialisme is als eenzijdigheid verkeerd.


5a.

Iedereen krijge wat zij of hij nodig heeft. Loon naar prestatie is niet alleen goed, ook verkeerd. Tegenover rechten staan altijd plichten. Een socialist streeft niet naar ze veel mogelijk hebben, maar naar zo weinig mogelijk.
Met Nazi-Duitsland werd het-anti-kulturele verslagen, maar het anti-communisme blééf.
De S.U. kwam als groot en belangrijk uit de Wereldoorlog 2, net als Nederland uit de 8O-jarige oorlog. Nog wat geluiden uit onze Wereld na die tweede wereldoorlog:

1953: Journalist in U.S.A. vraagt mensen of zij een verklaring willen ondertekenen (de Onafhankelijkheidsverklaring van 1776) 112 mensen gevraagd, 111 weigerden uit vrees voor tegenmaatregelen uit de maatschappij. De dollar is sterk uitgehold, inflatie. China werd lang buiten V.N. gehouden, mag NU amerikaanse satellieten lanseren. Europa verloor koloniën. 1956: in Duitsland 30 zelfmoorden par dag. In arabische landen is nog veel slavernij. Men zingt:
begeerte heeft ons aangeraakt. Inderdaad, grenzeloze hebzucht.
Verstand staat tot mens als dolk staat tot hart. Levensangst schijnt nu grootste ziekte te zijn. 1959: veel christenen proberen falen christendom af te reageren op joden. Dom. 1960: eerste grote alarm wegens milieuvervuiling.

1961: "zeg mij wie uw vrienden zijn": U.S.A. heeft ze: Mac.Carthy, Singman Rhee, Tsjang kaj Tsjek, Adenauer, Franco, feodaal Marokko, Salazart Trujillo, Somoza, Chili, Filipijnen, Uruguay, Argentinië, Guatemala, Tsjombe, Honduras, Dominikaanse Republiek, Ky in Vietnam, Luns in Nederland.

1962: enquete in U.S.A.: 41 % van de jeugd is TEGEN persvrijheid, 34 % is tegen vrijheid van het gesproken woord, 68 % tegen vrijheid van gesproken woord voor niet-kerkelijken! B.V.D. is anti-democratisch, nut als militairisme.

1963: Harry Truman verklaart dat het amerikaanse volk het beste leeft conform Bijbel en Bergrede. Dat toont wijsheid en inzicht. Pater Henri de Grave: De bewapening had een wereldleger naar Moskou en Petrograd moeten zonden om het, satansnest uit te branden. Een amerikaanse hoge geestelijke verklaart openlijk dat het hem een grote eer zou zijn als hij zelf de eerste atoombom op Moskou zou mogen werpen. (Wie las er ergens: heb Uw vijanden lief ??). Vredes-economie is voordeliger, zeggen geleerden.
Tachtiger jaren: wij verknallen vele miljoenen aan vuurwerk, wegens de bezuinigingen. Dom, want nu weet de minister dat we nog geld zat hebben. Rome blijft het moest reaktionaire kultuurmonument van Europa, nog overgebleven uit de Middeleeuwen, en in zijn denken nog geen stap verder dan de befaamde dertiende-eeuwse Thomas van Aquino.
Als het om iets "religieus" gaat, al heet het alleen maar zo, vertonen de nederlanders een wonderlijke eerbied.
De vrijheid van het woord dient ter versterking van de vrijheid; wie het woord wenst te gebruiken om de vrijheid te ondermijnen, is fout. Roosevelt wilde met zijn Atlantic Charter een betere wereld mogelijk maken; de opvolger, de Nato organiseert de onmenselijkheid.
Uitzonderlijke mensen, z.g. dissidenten worden OVERAL vijandig behandeld. Recht veroudert, zodra het is vastgesteld, wordt dan onrecht.
Veel mensen zijn robotjes geworden. Grote vraag; hoe krijgen we socialisme zonder grote burocratie ???

Afijn, genoeg om over na te denken!

---