Index-
pagina

Uit   het  tijdschrift   "Cultuur"    4de jaargang   No.1   pag. 11    (1939)


STUDIEKRING VOOR WIJSBEGEERTE
.


Stichting tot bevordering van het wijsgeerig denken. Amsterdam-W., Geuzen-
straat 34.


L.S.

Het doel der Stichting is de bevordering van het wijsgeerig denken onder hen,
die geen wetenschappelijke opleiding genoten hebben.
Teneinde dit doel te bereiken organiseert zij cursussen zoowel over wijsbe-
geerte, als over kunst en letteren, terwijl tevens van tijd tot tijd afzonderlijke
lezingen gehouden worden, waar ook niet-donateurs toegang hebben.
De cursussen zijn in principe slechts toegankelijk voor donateurs.
Cursussen zoowel als afzonderlijke lezingen zijn strikt wetenschappelijk, maar
tevens begrijpelijk voor ieder, die zich de noodzakelijke denkinspanning ge-
troosten wil.
Zoodoende beoogt de Stichting een kern te vormen voor hen, die in deze ver-
warde tijden die volstrekte zekerheid willen verwerven, welke slechts de Rede
geven kan.
Donateurs betalen per jaar minimaal fl 3. -, waarvoor zij tevens het maandblad
"Cultuur" kosteloos ontvangen.
Voor alle inlichtingen wende men zich tot het secretariaat.

"CULTUUR". Maandblad onder redactie van Mr. Drs. A. Börger (3e jaargang)
staat in dienst van den strijd voor de vrijheid, boven elke politieke richting u
Het veroordeelt elk streven om eenige aileenzaligmakende leer aan anders-
denkenden op te dwingen.
Het veroordeelt elke geestelijke en lichamelijke uitbuiting.
Het verstaat onder gewetensvrijheid niet slechts geloofsvrijheid maar ook vrij-
heid van het denken.
Het beoogt het verantwoordelijkheidsbesef aan te kweeken, door zelfstandig
denken en zelfstandig oordeelen te bevorderen.
Het verschijnt slechts eenmaal per maand en hoewel de quantiteit dus beperkt
is en weinig tijd opeischt, schenkt de inhoud een groote gedachtenrijkdom.
De abonnemensprijs is laag en bedraagt slechts fl 1.80 p. jaar.

Vaste rubrieken zijn :
Wereldgebeuren; Ideeën van A. Börger; Op- en aanmerkingen; Wegwijzer in
de litteratuur (boekbesprekingen), alsmede 'n lijst van de belangrijkste boeken
in de voorafgaande maand verschenen.
Afwisselend : Psychologische brieven. Beschouwingen over kunst. Belangrijke
cultureele vraagstukken.

Abonneert U op "Cultuur". Proefnummers gratis en franco op aanvrage.
Administratie, Nes 53, Amsterdam-Centrum. Postgiro 247718.

                                       ***

Op de achterzijde van de uitgave: "De Toekomst der Mensheid". (1955)

         De    Studiekring  voor  Wijsbegeerte
heeft zich ten doel gesteld mensen, die ernstig trachten de
zin van het leven te begrijpen, doormiddel van lezingen van
de docent Mr Drs A.Börger, deze weg tot zelfontwikkeling
te tonen.
Wie het leven echt begrijpt, verstaat ook het voor onze tijd
zo karakteristieke zoeken naar schijn-idealen en de onver-
mijdelijk daaruit voortvloeiende teleurstellingen.
Wie echt begrijpt weet, dat al het chaotische en negatieve
van onze tijd voor de ontwikkeling der mensheid noodza-
kelijk is en behoeft zijn eigen onwikkeling daardoor niet te
laten storen.
Teleurstellingen worden niemand bespaard; wie begrijpt kan
dikwijls met een glimlach daarover heen komen, zonder leed
kan niemand tot verinnerlijking komen.
De lezingen van Mr Drs A. Börger kunnen van veel waarde
voor U zijn.

De Studiekring voor Wijsbegeerte, Stichting ter bevordering
van het wijsgerig denken
Okeghemstraat xx, Amsterdam Z. Telefoon 97250, organiseert
ieder winterseizoen lezingen en cursussen.
Bij opgave van Uw naam en adres worden U regelmatig
aankondiginen daarvan toegezonden.

                                       ***